รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยวัน
 
1. นางนิศานาถ  สร้อยสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายพจน์ดนัย  ถึงเจริญ
2. เด็กหญิงรวิสรา  ครองสิน
3. เด็กหญิงโยษิตา  พาทอง
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  พามา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  อักษรพิมพ์
2. เด็กหญิงบุญค้ำ  ชุ่มมะมล
3. เด็กหญิงพรพิมล  ชนทองหลาง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พาคำ
2. นางสาวนารีนาท  บุญสิงห์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายธนากร  อินสังข์
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 1. เด็กชายธนพงศ์   สีดาจร
2. เด็กหญิงนันทิชากรณ์  วงค์แสนศรี
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองที
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์   คำจุ่น
5. เด็กหญิงสุกัญญา   รอดแสน
6. เด็กชายอนุชา   คำภา
7. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   ธูปสารี
 
1. นางขันทอง   ปานันท์
2. นายนรุต   รักษาศรี
3. นางสิรินาถ   เพลิดภูเขียว