รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินทนิล
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายอานุภาพ  ภิรมย์กุล
 
1. นางมยุรี  เอนกพงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงกรติยา  รัตนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รามหริ่ง
3. เด็กชายพีรพัฒน์   พุทธณวงศ์
 
1. นางกนกวรรณ  แปงใจ
2. นางสาวชญาดา  น้อยนันท์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กชายพงศภัค  พรมชัย
2. เด็กชายรัฐพล  พิลาด
 
1. นายไพโรจน์  พรมชัย
2. นางกาญจมาศ  อินทสร้อย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กชายอภินันท์  สร้อยจำปา
 
1. นางสาวปุณณัฐฐา  ไชยวรณ์
2. นางสาวศิรีรัตน์  ม้าวิ่ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อาบสุวรรณ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวปุณณัฐฐา  ไชยวรณ์
2. นางสาวสุดาวัลย์  ทองเถิ่อน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชนะสิมมา
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายภูรินท์  เบ้าสอน
 
1. นายวิชัย  ชำนาญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายกฤษณะ  จาบทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวโฮม
4. เด็กหญิงปุณยภรณ์  คลังแสง
5. เด็กชายพิสิทธิ์  เอี่ยมเมือง
6. เด็กหญิงวรรณิดา  หรั่งเอม
7. เด็กหญิงวริศรา  บุญไพโรจน์
8. เด็กชายสมพร  จิ๋วธรรมรงค์
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอี่ยมเมือง
10. เด็กชายอภิวัฒน์  กลีบเมฆ
11. เด็กชายอิศรา  ประกอบแก้ว
12. เด็กหญิงโชติรส  มาอยู่
 
1. นางกมล  เกิดผล
2. นางกัลยา  เจริญพันธ์
3. นางสาวพรนิภา  นมนาน
4. นายวุทธิ์  ดีอุดม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วดวง
2. เด็กชายคมกริช  ภูมิกระจ่าง
3. เด็กชายจอมรัก  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงจันทิมา  อรรถโสภา
5. เด็กชายชินวัตร  แซ่ล้อ
6. เด็กหญิงณัฐธิชา  หัตถกิจ
7. เด็กหญิงณัฐนรี  บริบูรณ์
8. เด็กชายพรชัย  ยีรัมย์
9. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
10. เด็กชายภูดิศ  โหลเล็ก
11. เด็กชายภูตะวัน  ชาติวิเศษ
12. เด็กหญิงมณีณัฐ  เพิ่มพูน
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  สองเมือง
14. เด็กชายวรายุ  ศรีมูลชัย
15. เด็กหญิงวิลาสินี  หูกำปัง
16. เด็กหญิงอธิษพร  สุขแจ่ม
17. เด็กหญิงอภัสรา  พุธมา
18. เด็กหญิงเนตรนภัทร  กลิ่มน้อย
19. เด็กหญิงเนตรนภา  พึ่งน่วม
20. เด็กหญิงเปรมยุดา  น้อยจันทร์วงษ์
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นางสาวจรินทร  ชินบุตร
3. นางสาวสุรี  กฤษฎี
4. นางมลฤทัย  เพ็ชรพงษ์
5. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
6. นางสาวอนันตญา  คำลือ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกนิภา   คล้ายกระจ่าง
2. เด็กหญิงจิราพร   กระแสครบุรี
3. เด็กหญิงฐิตาพร   เถาเอี่ยม
4. เด็กหญิงธนิสรา  สว่างงาม
5. เด็กหญิงนงลักษณ์   นิลสนธิ
6. เด็กหญิงพลอยนภัส  เทพทอง
7. เด็กหญิงมนตระการณ์   ปิ่นทอง
8. เด็กหญิงมิ่งกมล  เนตรเสนีย์
 
1. นายเดชชาติ  เกตุทิพย์
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  แขรัมย์
2. เด็กชายบัณฑิต  ยนต์ศิริ
3. เด็กชายศรุต  ยนต์ศิริ
 
1. นายวรวิทย์  โคตรสมบัติ
2. นายสมชาย  พรหมแก้ว
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรสูงเนิน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปานดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เสมาเพชร
 
1. นางสาวพัทรถิรา  ชาลี
2. นางสาววงเดือน  ศรีบัวรินทร์
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชลดา   พระวิเศษ
 
1. นายมารุต  แสนคาน
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ชาทอน
 
1. นางสาวสุภางค์  ภูสีดิน
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายธนพล  สิมสา
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  ยิ้มอยู่
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายพิชากร  สมัครการ
2. เด็กชายสิทธิพล  มาสาย
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ราชบุตร
 
1. นางสาวชมัยพร  แจ่มหะทัย
2. นางแสงนภา  สุขเนตร
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายสุรชาติ  เถื่อนวงษ์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวประภาพร  หล่อปัญญากิจการ
2. นางสาวจุฑารัตน์  มุงคำภา