รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. แพร่ เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สร้อยสาย
 
1. นางสาววิภาพรรณ  ประกอบการ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุรวงศ์
 
1. นางสุรีรัตน์  ธรรมสรางกูร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงภูษณิศา  พันแพง
 
1. นางสาวกัลยกร  อิ่นคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาศโอสถ
2. เด็กชายภาคิน  จิรภัคพงค์
3. เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย
 
1. นายชัยนาท  กันทาแก้ว
2. นางรำเพียร  ขันแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) 1. เด็กหญิงธนัชพร  มะลิลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทรรพสุทธิ
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
2. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) 1. เด็กชายธนวัฒน์  กัณฑ์ตรี
2. เด็กชายอภิรัฐ  สว่างอารมณ์
 
1. นายนิคม  อ่อนศรี
2. นางสาวน้ำทิพย์  มะลิลา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงจิตติสุดา  ใจสงัด
2. เด็กหญิงธัญจิรา  อนุวงค์
3. เด็กชายปรัตถกร  บุญมาไชย
4. เด็กหญิงภูริชญา  มะโนเมือง
5. เด็กหญิงสรัลชนา  สุรินทร์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช
2. นางสาวจิราภรณ์  จิตต์มณีธรรม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐนันท์  ภูขีด
2. เด็กหญิงอนัญญา  สร้อยตา
 
1. นายธีรพล  ทรัพย์ทวี
2. นายภาณุพงศ์  สวัยษร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายธวัชชัย  อัฐตั๋น
 
1. นายวีรชัย  ปทุมวิง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายธวัชชัย  อัฐตั๋น
 
1. นายวีรชัย  ปทุมวิง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  สมบุตร
 
1. นางนาฏสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เหล่ากาวี
2. เด็กหญิงวรณัน  วงศ์สูง
 
1. นายวัชรพันธ์  ตันยงค์
2. นางสาวเกษิณี  คะชา
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายกิรติกร  ศรีนวล
2. เด็กชายมินธาดา  คลองตะเคียน
3. เด็กชายวรเดช  เล่ห์กล
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. นายจารึก  ใจเพ็ชร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กหญิงชลริษา  ก้อนทอง
2. เด็กชายบูรพา  เย็นจิต
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  ดัดทุยาวัตร
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 1. เด็กชายปฏิภาณ  คำยวง
 
1. นางสาวชลธิชา  ตุ้ยดา
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวันนิสา  สุขขา
 
1. นางสาวพรภิรมย์  สายโรจน์
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เชาว์แล่น
 
1. นางศิริพร  ยอดจันทร์
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชยุตพงศ์  แก้วมนตรี
 
1. นางชนิดาภา  คำปัญจะ
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. นางสาวนภาวรรณ  เจนะ
 
1. นายเอื้ออังกูร  ศิริเสฏฐ์กุล
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  แก้วแกมเกตุ
2. เด็กหญิงฐาปณี  ฟองคำ
3. เด็กหญิงปวรวรรณ  บุญทิม
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ยาพรม
2. นางสาวฐณพร  อุทัย
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงสุภา
2. เด็กชายภูรินท์  ใจดี
3. เด็กหญิงมนลดา  กันทะวงศ์
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน