รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. แพร่ เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กชายขวัญชัย   วงศ์สา
2. เด็กชายขัตติยะ   เพราะสายเมือง
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  อินดี
4. เด็กหญิงญาณัจฉรา   ช่างฝั้น
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  มาดอก
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ทองเทศ
7. เด็กชายณัฐวัตร   เพ็งสว่าง
8. เด็กชายธนากร   ดวงใน
9. เด็กชายประทีป   เทพสาย
10. เด็กชายปุณณวัชญ์   คำน้อย
11. เด็กหญิงพัชรพร   โม้ป้อ
12. เด็กชายภัทรวรรธน์  อินทรมงคล
13. เด็กชายภูริภัทร    บัวโป้ง
14. เด็กหญิงมนัสนันท์   พรมศิลา
15. เด็กหญิงมีนา   อินต๊ะยศ
16. เด็กชายรัฐนันท์    วิใจยา
17. เด็กหญิงวิศรุตา   ก๋าติ๊บ
18. เด็กชายวุฒิชัย  สุภา
19. เด็กชายอัครวีระ   ทำผง
20. เด็กหญิงเขมปภาภรณ์    ต๊ะมะนิล
 
1. นายประยูร    พอจิต
2. นายสวัสดิ์   อินทร์ต๊ะวิชัย
3. นางวราพร  ไชยเขียว
4. นางธัญนันท์  เทียนทอง
5. นางสาวกัลย์สุดา   แก้วยศ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กชายกฤติธี  สายมูล
2. นายธนธรณ์  วงค์วิ่ง
3. นายธีรเดช  ขันคำ
4. นายธีรเทพ  กันหาซิน
5. นายพันแสง  ฐานะวุฒิกุล
6. นายภูเบศ  วงค์วิ่ง
7. เด็กชายรัชพล  ผันผ่อน
8. นายศุภกฤษณ์  สีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีร์ระวัชล์  ดอนมงคล
2. นายมนตรี  ถาบูรณะพงศ์พันธ์
3. นายธนารักษ์  ราชจินดา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะลิลา
2. เด็กหญิงณัฐชริการ์  โพธิตา
3. เด็กหญิงปุณยนุช  ปัญญาแก้ว
4. เด็กหญิงวริญญารักษ์  เป็กษา
5. เด็กหญิงวริยา  แพไธสง
 
1. นางประดับ  สำลี
2. นางสาวกรรณิการ์  บุญเกิด
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติชัย  มีแก้ว
2. เด็กชายจตุรณต์  อ้นจันทร์
3. เด็กชายณัฐพล  จอมภาปิน
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายธนาพันธุ์  บุญตา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงฐาปนี  กาศโอสถ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  รีบร้อน
3. เด็กหญิงสุชาวดี  อมรรัตน์
 
1. นางอัจฉริยาภรณ์  ขำฉา
2. นางปนัดดา  ศรีชัยศักดิ์
 
6 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กหญิงมาลัย   อินดี
2. เด็กหญิงมาลี   อินดี
3. เด็กหญิงวรรณพร  หมุดปัน
 
1. นางสาวกัลยา   ต๊ะมะครุธ
2. นางสาวทัศนวรรณ   ธรรมศานติบูรณ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  น้อยขัน
2. เด็กชายนนทกร  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงศศินา  ปักการะนัง
 
1. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
2. นางสาวสุวิมล  หนองช้าง
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา   แก้วบัวขาว
 
1. นางนงคราญ  บุญยืน
 
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณฐพร  สังเวียนวงศ์
2. เด็กหญิงสิริภัทร  ใสสะอาด
3. เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดี
 
1. นางอุดมพร  ไขรัศมี
2. นางสาวกัญญารัตน์  อินทร์ทอง
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กชายคณิศร  อิ่นสา
2. เด็กหญิงธันยพร  ลำเต็ม
3. เด็กชายพีรพงษ์  ติแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์พงศ์  วงค์แก้ว
2. นางสาวภาณุมาศ  มาลี