รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. นางสาวมีเรีย  พัฒนกุลวิทย์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  พัฒนกุลวิทย์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒนกุลวิทย์
4. เด็กหญิงแจแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
5. นางสาวโนรี  ชนาวีร
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์   วิมาลัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายนิพิฐพงษ์  อินต๊ะปัญญา
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ภัทรางกุล
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ปิ่นสกุล
4. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   แก้วฟู
5. เด็กหญิงแสงนวล  -
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายกิตติพงศ์  สุดใจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายณฐนนท์  ปิยชาติโชติกุล
2. เด็กชายธนวิชญ์  ขุนเขาขจี
3. เด็กหญิงวาสิตา  สงสุวรรณ์
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดเพชร์
5. เด็กชายเวทัส  พิทักษ์นิติกาญจน์
 
1. นายสิรวิชญ์  วราฤทธิ์พิทยากุล
2. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน  ยอดเพชร์
 
4 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงจิ่งป้าง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงธนัชพร  ขาวสวย
3. เด็กหญิงวิรากานต์  มูลคำ
 
1. นางสาวฐิรกานต์  กองคำ
2. นางจุรีรัตน์  กันทะวงศ์
 
5 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายจ่าโบ  จะลา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เชิดชูวัลลภ
 
1. นางสาวกัญจน์ชญา  แก้วจินดา
2. นางกัลยา  จิราพงษ์
 
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายวสุพล  ประชาคมเสรี
2. เด็กชายศักดิภัทร  คำปา
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ