รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปู่แก้ว
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  สมบัติทองแท้
3. เด็กหญิงสมฤดี  เงินทองประกาย
4. เด็กหญิงสายชล  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงสุจารี  บุญหนุนวงศ์
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงพิมผกา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงอัมพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
2. นางสาวพิกุล  บุญทิ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ใฝ่เจริญกิจ
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงกันธิชา  จรูญมงคลกุล
2. เด็กหญิงจริยา  จริยาธรรมคุณ
3. เด็กหญิงชไมพร  สดใสจำปี
4. เด็กชายนฤเบศ  อ่อนสด
5. เด็กหญิงนุชจรีย์  พนาไพรสกุล
6. เด็กชายปิยทัศน์  วิมานสาคร
7. เด็กชายพชรพล  พนาไพรสกุล
8. เด็กชายสมพงศ์  กอบกูลกิจ
9. เด็กชายสลักจิต  ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กหญิงสิตานัน  รักถิ่นทอง
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ไม่มีชื่อสกุล
12. เด็กหญิงหน่อมึเกะ  ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กหญิงอังคณา  เก่งค้าขาย
14. นางสาวเทะเทะเว  ไม่มีชื่อสกุล
15. เด็กหญิงแสงอรุณ  ไม่มีชื่อสกุล
16. เด็กหญิงไอริณ  เขมะโสภาชัย
 
1. นางสาวสุนทรียา  เยาวโสภา
2. นางสาวณัฐฐิฐา  มณีรัตน์ผ่องไพร
3. นางสาวศุภฎี  พหลโยธิน
4. นางสาวโสภิดา  สารพรหม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เสาคำ
2. นางสาวชนาภา  ปู๋ปั๋น
3. เด็กหญิงธิติรัตน์  วรรณพนา
4. นางสาวนภาภรณ์  จะบอ
5. เด็กหญิงพัชดา  สวรรค์อำไพ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  บงกชวรฉัตร
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  จายหนวด
8. นายสมพงษ์  วณิชกุลพัทธ
9. นายสิทธิพงษ์  ศักดิ์สุรเดช
10. นายเอกพงศ์  ปู่แก้ว
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
3. นางสาวน้อมจิต  ก้อนเขื่อน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงดาวเรือง  เดชเรืองธรรม
2. เด็กชายศรราม  ธรรมสุขคีรี
3. เด็กชายเฉลิมชัย  พยานรัก
 
1. นางสาวสายสุดา  ตาบัง
2. นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
 
7 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายกฤตภาส  วันไชยเจริญ
2. เด็กหญิงดมิสา  ปัญญาเลิศภิษัช
3. เด็กชายสรพงษ์  สุอุดมทรัพย์รุ่ง
 
1. นายนชวนนท์  สุนทรสุข
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อิ่นแก้ว
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำดก
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สืบสกุลพรหม