รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กำแพงเพชร เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงปริยาภัทร   ทับเพ็ชร
 
1. นางชลธิภา   วัชรภัทร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 1. เด็กหญิงนิราภร  อินทพงษ์
 
1. จสอ.ไพโรจน์  พงษ์สิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ขำเน่า
 
1. นางสิรินุช  ชูชื่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กหญิงภัทรดา  หอมรื่น
2. เด็กหญิงโชติมณี  กันภัย
 
1. นางรวงทอง  แสงสว่าง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    สุขผล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เจริญธัญญากร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกิตติกา   ปรีชาสิทธิคุณ
 
1. นายพีรภัทร  ส่องแสง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายธวัชชัย    ก๊กตระกูล
2. เด็กชายสมบัติ    หล้าสุวงค์
3. เด็กชายเอกรินทร์   สงสัย
 
1. นายนายภราดร   นาคพงษ์
2. นายมานิตย์  เลี่ยมสุวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   บุญมีสง่า
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  คำสร้างสม
3. เด็กหญิงศรสวรรค์   พรไธสง
 
1. นางสาวอโนทัย   สุดวังยาง
2. นายกลวัชร์   กุลนนท์แดง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหนือเก่ง
2. เด็กหญิงกาญจนา  เกตุเทศ
3. เด็กหญิงจิราพัชร  เนียมแสง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนเสถียร
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจกล้า
6. เด็กหญิงวันนา  มูลละออง
7. เด็กหญิงศุภกาญจน์  เพ็งตระกูล
8. เด็กหญิงสราญจิต  ไสยวัน
9. เด็กหญิงสินิทรา  ถมทอง
10. เด็กหญิงสุชานาถ  พวงวิไลย์
 
1. นางนิภาภร  สงฆ์คุ้ม
2. นางสาวสุภาพร  ถมทอง
3. นางสาวผการัตน์  แก้วอยู่
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงทักษพร  กงจักร์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายเหล่าตระกูล   ภิญโญรัตนสกุล
 
1. นายมงคล   รอพันธ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงศิริพร  พัดลม
 
1. นายนิษฐ์ปวัตร  นันทปิยะจรัส
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปวีณา   หนูเครือ
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงวรรณา  เทียนโพธิ์
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอนุพงษ์   อู่อรุณ
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชญานันท์  ลีลาวดี
 
1. นางณภัทร  ใจอาจ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1. เด็กหญิงธนวรรณ  หัดไทย
 
1. นายMarcus  Jackson
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิทักษ์ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ฉัตรชุณหกุล
 
1. นางสาวขจรวรรณ  ภู่ขจร
2. นางสาวXiao Shan  Ouyang
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กชายพรรษกร   แสงสังข์
2. เด็กหญิงโกลัญญา  อินทศร
 
1. นางสาวพรทิพย์  เขม้นเขตการ
2. นางวรวรรณ  เพชรเภรี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  จิ๋วนุช
2. เด็กชายภาคินญา  เทศจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์
2. นายเพ็ง  สอนสกุล
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรพล  แสงชัญ
2. เด็กชายปฏิภาณ  เกิดมงคล
3. เด็กชายศุภกร  สืบดี
 
1. นายสันติ  กิจพฤกษ์
2. นายสุรศักดิ์  สาลีจันทร์
 
23 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายวทัญญู   กันหาวงศ์
 
1. นางสาวกนกณาภา   วรจักรโยธิน
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. เด็กชายอภิศักดิ์  เต็มทวี
 
1. นางจันทร์แรม  เข็มนาจิตร
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ถาวร