รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กำแพงเพชร เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงเอมียาห์  จูมโสดา
 
1. นางสาวสราณี  สมไชยวงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายพงษ์ฉัตร  หารวัง
2. เด็กชายพัฒนกรณ์  แสงสร้อย
3. เด็กหญิงสุจาริณี  สิงห์มณี
 
1. นายสัจจลักษม์  เนตรทอง
2. นางสาวอัจฉราพร  เมทา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์เกษร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลิ้นทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อิทริน
 
1. นายปรีชา  สุวรรณทอง
2. นางสาวชุติมา  ตลอดภพ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ม้า
2. เด็กชายบัญชา  อ่ำกรด
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางเกษสุนีย์  ตู้สุพรรณ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. นางสาวธันย์ชนก  ใจไธสง
2. นายพิชัยยุทธ  สุทนต์
3. เด็กชายภูมิภัทร  เส็งประโคน
4. นางสาวยุธิภา  อุณหิต
5. เด็กชายศุขวัฒนา  อิ่มดี
 
1. นายวทัญญู  เหล่าทอง
2. นายวรุณ  เหล่าทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กหญิงจันจิรา  แคนอินทร์
2. เด็กหญิงณภัทร  ม่วงมา
3. เด็กหญิงณัฐรดา  มะวงศ์
4. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ทองตัน
5. เด็กหญิงนพรัตน์  คงดอนทอง
6. เด็กหญิงวาสนา  พัฒนศิริ
7. เด็กหญิงสุชานาถ  โยชน์สุวรรณ
8. เด็กหญิงอรนภา  ภิรมย์พงษ์
9. เด็กหญิงเปมิกา  ปั้นก้อน
10. เด็กหญิงเยาวพา  คงเจริญ
 
1. นางอนุรักษ์  สมัครเขตรการ
2. นายสุชาติ  จันทร์บ้านโต้น
3. นายอภิศักดิ์  ยุทธอาสา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงอโนชา  โสภา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จอนลอย
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  ทุนพิรัตน์
 
1. นางถวิลวรรณ  ม่วงจันทร์สอน
2. ว่าที่ร้อยเอกวสันต์  จันโส
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กชายศุภกิจ  ปานศรีลา
 
1. นางสุณี  รอบุญ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. นางสาวคัทลิดา  เบื้องบน
2. นางสาวชยาภรณ์  ขำอิง
3. เด็กหญิงดาวประกาย  สุจริต
4. นายธนวัฒน์  ทุนพิรัตน์
5. นายปรเมษฐ์  อินทะจิต
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองใบ
7. เด็กหญิงมุธิตา  สิทธิสุข
8. นายยุฐพล  ยาตระกาศ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีสูงเนิน
10. นางสาวเสาวลักษณ์  นาคสุข
 
1. นางคณาวรรณ  ธณ์ธรรม
2. นายสนอง  โพธิ์ทอง
3. นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  แซ่หาง
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ว้า
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ประจำถิ่น
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางสาวราตรี  แสนมุข
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กชายปฏิวัติ  ฉบับแบบ
2. เด็กชายภูมิ  ประภาวิชา
3. เด็กชายเขตตะวัน  ศรสมบูรณ์
 
1. นายต่อตระกูล  ทองมูล
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กชายกาทา  -
2. เด็กชายจิรายุทธ  สราคำ
3. เด็กหญิงสิริขวัญ  พวงทอง
 
1. นายขจรเดช  บุญทองเถิง
2. นายพิเชษฐ  ศรีระวัตร
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายชลชาติ  บัวแพง
 
1. นางอุษา  ขำหลง
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  รักแก้ว
 
1. นางสาวศิริวัน  หาญนอก
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ย่านสากล
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ