รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลำปาง เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี
 
1. นางสาววาทิตา  แซ่ซีน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   หมัดโหนด
2. เด็กหญิงทิฆัมพร   คำปัญญา
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   วงค์เจริญศรีสุข
4. เด็กหญิงวริยา   อินตะรถ
5. เด็กหญิงอริสรา   สมบูรณ์
 
1. นางสาวกชกร  ทองแท้
2. นางพนาวรรณ   ปัญญาเมืองใจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ใจมา
 
1. นางจันทร์ฉาย  จิระอมรนิมิต
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิชชานารี 1. เด็กชายปัญญาพล  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวพิเชฐกาญจน  ปันสาละนันท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ทินกร ณ อยุธยา
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  โยธิน
2. เด็กหญิงญาดาวดี  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงดาราริน  เขื่อนคำแสน
4. เด็กหญิงธนัญชนก  ประเสริฐ
5. เด็กหญิงนภัสสร  ทิปิง
6. เด็กหญิงปราณปรียา  คำสืบ
7. เด็กหญิงปวริศา  สุรนันท์
8. เด็กหญิงภรภัทร  อภิรมยานนท์
9. เด็กหญิงมาติการ์  สลับสี
10. เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ  สายอุปราช
11. เด็กหญิงสุชานรี  บานงาม
12. เด็กหญิงอัญชิษฐา  วรรณโสภา
 
1. นางสาววัลลี  แซ่พาน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกชพร   อารมณ์
2. เด็กชายกรณ์ดนัย   ปินตาวงค์
3. เด็กชายกฤติธี   คันธชมภู
4. เด็กหญิงกันต์สุดา   แปงใจ
5. เด็กหญิงกีรติญา   สุวรรณแพร่
6. เด็กชายจิรวัฒน์   พินธุรักษ์
7. เด็กหญิงชนิกานต์   ตาลคำ
8. เด็กหญิงชิตาภา   พรชนะภากร
9. เด็กชายชิติพัทธ์   ระวังษี
10. เด็กหญิงณัฐกฤตา   เรือนใส
11. เด็กหญิงณัฐณิชา   สมถวิล
12. เด็กชายณัฐพัฒน์   เรืองวัฒนานนท์
13. เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะนันท์
14. เด็กหญิงณิรัฐธิดา   แก้วศรีงาม
15. เด็กหญิงทักษอร   กันหมุด
16. เด็กหญิงธนชา   ยาวิเลิศ
17. เด็กชายธนภัทร   ยาสมร
18. เด็กหญิงธนัชชา   ณ ลำปาง
19. เด็กหญิงธัญญ์รัศม์   มีชั้น
20. เด็กชายนภสินธุ์   ใจมาลา
21. เด็กชายนิธิกิตติคุณ   โอฬารจันทโรทัย
22. เด็กหญิงบุญญาพร   ใสแจ่ม
23. เด็กหญิงปวันรัตน์   โตด้วง
24. เด็กชายพัฒนภูมิ   ใหญ่วงศ์
25. เด็กชายพัทธดนย์   บุญเรืองรัตน์
26. เด็กหญิงฟ้าใส   ศรีชัยยา
27. เด็กหญิงระพีพร   ไชยวงค์
28. เด็กหญิงลภาพร   สุพจนานุรักษ์
29. เด็กชายศตายุ   คำใส
30. เด็กชายศุภเศรษฐ์   สุวรรณชีวะศิริ
31. เด็กหญิงสวิตตา   อุดรวัฒน์
32. เด็กชายสิงหเดช   แสนวงค์คำ
33. เด็กชายสิทธิภาคย์   ดิ๊กซอน
34. เด็กหญิงสุนิสา   เล็กจุฬา
35. เด็กชายสุรกานต์   เณรแก้ว
36. เด็กชายอธิภัทร   นาคพิทักษ์
37. เด็กหญิงอนงค์นาถ   ตามูล
38. เด็กชายอนวัช   บุญมา
39. เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร
40. เด็กหญิงเพียงหทัย   บุญเสริม
 
1. นายกิตติ   ผดุงภักดีกุล
2. นางนงนุช  อิ่มจิตอนุสรณ์
3. นางสาววชิรฎาว   แสงบุญเรือง
4. นางสาวพรประภา   จันตาวงศ์
5. นางสาวนภาลัย   คำกาละ
6. นางสาวศุภิสรา   หาญวงค์
7. นางสาวอัญชลี  ทองคำ
8. นางสาวอำภา   เลาหมี่
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  วิรัชเกษม
 
1. นางศรัญญา  วงษ์ซีวะสกุล
 
9 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กหญิงกานติมา  บุญทาแดง
2. เด็กหญิงศิวลา  มะโนชัย
3. เด็กหญิงอภิชญา  จิรินสา
 
1. นางละเอียด  โรจน์รุ่ง
2. นางศุภัสญา  อินต๊ะพันธ์
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เนื่องเดช
 
1. นางมยุรี  คงแดง
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสิริยากร  วงสาร
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
12 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  จันหนิ้ว
2. เด็กชายเกียรติก้อง  โนพิชัย
 
1. นางสาวรสสุฑณ  หมาดหมาย
2. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. นายชัยรัตน์  พุฒตาล
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อินผูก
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อินผูก
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำค่า 1. เด็กชายศุภโชค  จามรี
2. เด็กชายอภิลักษณ์  สอนบุญทอง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นายเฉลิมพล  บรรจง
 
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กชายสันติ  สีเขียว
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ยาสมุทร
 
1. นางรุ่งทิวา  สร้อยทอง
2. นางสาวอรวรรณ  เตชะตา
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายกตัญญู  กันทะตั๋น
2. เด็กชายธีรดนย์  วังกาใจ
3. เด็กชายพิษณุพงษ์  แก้วพะเยา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลวงคำ
2. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา