รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลำปาง เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 1. เด็กหญิงณิชานันท์   วงศ์ยา
 
1. นางสาวนฤมล  หมวกสังข์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  ทองกิติ
 
1. นางแสงดาว  บุญมา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายภูวไนย  เครือฟอง
2. เด็กหญิงสุภาพร  เครือฟอง
 
1. นางศิริพร  วรรณรัตน์
2. นางสวนิต  ภัทรโชควัฒน์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1. เด็กหญิงจิราพร  คำปวง
2. เด็กหญิงจีรรัตน์  นิกรสุข
3. เด็กหญิงชลดา  จองบุญ
4. เด็กชายธนากร  ปันมูล
5. เด็กหญิงนิราภา  แก้วอินัง
6. เด็กหญิงบุญฑริกา   สังวาลย์
7. เด็กหญิงภาวินีย์  บุญแปง
8. เด็กชายศุภฤกษ์  เป็นอัน
 
1. นายสมเพ็ชร์  แปงเครือ
2. นายสงัด  แก้วพรมงาม
3. นางทิพย์สุนันท์  จันทร์กระจาย
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1. เด็กชายกฤตพจน์   ราชไชยา
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญลอง
3. เด็กชายธนภูมิ  อินต๊ะยศ
4. เด็กชายธนวัต  คำเขื่อน
5. เด็กหญิงปิยาพร  จันทร์ต๊ะวงศ์
6. เด็กหญิงรสกร  ณ มา
7. เด็กหญิงวิลาสินี  เครือวงศ์เมืองคำ
8. เด็กหญิงศันศนีย์  แก้วก้อน
9. เด็กหญิงศิริกัญญา  โกสุโท
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์   สุขะ
 
1. นายสมเพ็ชร์  แปงเครือ
2. นายสงัด  แก้วพรมงาม
3. นางสังวาลย์  เคร่งครัด
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นายถิรวุฒิ  จันปลิววงศ์
2. เด็กหญิงนิติพร  ชุมภูชูวงศ์
 
1. นายเศรษฐนัย  คำเเก้ว
2. นายศรายุทธ์   วงษพันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงเพลงพัทรา  โสภาแปง
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  พรมธาดา
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายศิริลักษณ์  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายปิยพัทธ์  กันทะสอน
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. นางสาวสุดารัตน์  สุภากาวี
 
1. นางนงลักษณ์  บังเมฆ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงกุลจิรา   พรมเสน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    มูลน้อย
 
1. นางสาวณปภัช   คิดอ่าน
2. นางสาวดวงศิริ  เครือหงษ์
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายณวรรตน์  อุดทาคำ
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ก๋าแก่น
3. เด็กหญิงศรันย์ภัทร  จันทร์ตา
 
1. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
2. นางสาวศุภิวรา  วิสุทธิ์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กชายศรายุทธ   บุดดี
2. เด็กชายเดชานนท์   โจ้นทาวงศ์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำวงศ์เปี้ย
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กชายคธาวุธ  จันทร์ย้อน
2. เด็กชายยอดชาย  มาแซ
3. เด็กชายศุภชัย  จินะวัน
 
1. นายสุริยา  ยศธิวงค์
2. นายอัครพล  ปาเมืองมูล
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิรภัทร  บุญมี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เปี้ยจิโน
3. เด็กหญิงแพรวา  มงคลสาร
 
1. นางจุรีย์พร  แก้วจันทร์
2. นางจุไรวรรณ   ชุมภู
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายกำพล  คิอินธิ
 
1. นางสาวสายใจ  พรมปาวงศ์