รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลำปาง เขต 3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศิริธรรม
2. เด็กหญิงธนัญชนก  การเพียร
3. เด็กชายพลพล  เลือลา
4. เด็กชายภาวิต  อวดห้าว
5. เด็กหญิงศิราพัชร  การเพียร
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
2. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงนิรวดี  วรทองหลาง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  อาจกล้า
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
2. นางสิริจรรยา  สุรินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกรวีร์  หลักเหมาะ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีโวย
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักชาติ
4. เด็กหญิงจิรานุช  เสาร์ฝั้น
5. เด็กหญิงฐานุตรา  จันตะมะ
6. เด็กหญิงณัชชา  อวดเร็ว
7. เด็กหญิงณัฐภัทร  ทัศนา
8. เด็กหญิงณัฐริการ์  พึ่งบ้าน
9. เด็กหญิงดวงมณี  จิตรแหลม
10. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สุริยาวงค์
11. เด็กหญิงนฤมล  ว่าง่าย
12. เด็กหญิงนันทิกานต์  จัดคร่อง
13. เด็กหญิงนิภาดา  พานทอง
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปุ้มตะมะ
15. เด็กชายบุลากร  วงศ์หลวง
16. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  กุญชร
17. เด็กหญิงปพิชญา  พุฒธา
18. เด็กหญิงปริยฉัตร  ปัญญา
19. เด็กหญิงปาริตา  เต็มจิตร์
20. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธนบูลย์สิริ
21. เด็กหญิงพณารินทร์  ลาภใหญ่
22. เด็กหญิงพรรณปพร  คนไว
23. เด็กหญิงพลอยพรรณ  คิดอ่าน
24. เด็กหญิงพอเพียง  เอ็นดู
25. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
26. เด็กหญิงพัชราพร  สิทธิบาล
27. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทาก๋อง
28. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คิดว่อง
29. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยนิลพันธุ์
30. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรธนสิริ
31. เด็กหญิงมนิษา  คิดอ่าน
32. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดวงสุพารัตน์
33. เด็กหญิงวริศรา  กาวิชัย
34. เด็กหญิงวาสนา  จะงาม
35. เด็กหญิงวิชญาดา  ตานาคา
36. เด็กหญิงศิรดา  โพธิ์ทอง
37. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  เสียงเล็ก
38. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ตานาคา
39. เด็กหญิงอรณรินทร์  ปัญญาวิชัย
40. เด็กหญิงไปรษยามาศ  กาศักดิ์
 
1. นายกิตติพงษ์  เมืองยศ
2. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
3. นายดำรง  วงค์ขัติยะ
4. นางรัตติกา  สมันจิตร์
5. นางผ่องพรรณ  จูงาม
6. นางวาสนา  คนเที่ยง
7. นางวัชรี  เมืองยศ
8. นางณิชกมล  คิดอ่าน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 96.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายคำลือ  บุญแดง
2. เด็กหญิงจินดามณี  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งามพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สัตย์มาก
5. เด็กชายนิรชา  อภิเสถียรพงศ์
6. เด็กหญิงปาณวัล  ใจหมั้น
7. เด็กหญิงวนิดา  อินรุ่ง
8. เด็กหญิงวรรณิษา  ดาพนม
9. เด็กชายวุฒินัน  ใจหมั้น
10. เด็กหญิงอารัญญา  ลำทา
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
3. นายธงชัย  ทำนา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา  เป็งกิจ
2. เด็กหญิงณัชชา  ชาติเงี้ยว
3. เด็กชายสรายุธ  สัตย์มาก
4. เด็กหญิงสุภัสสร  สายพรหม
5. เด็กหญิงอิศริญา  เนวะลา
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ  กันนา
2. เด็กชายชโนดม  จันทร์หอม
3. เด็กชายพงศกร  ทองสุข
 
1. นายกิตติพงษ์  ปกปิด
2. นายพล  กันทหล้า
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ไหวพริบ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  แพงตะคุ
3. เด็กหญิงมุทิตา  เสมอภาคภูมิ
 
1. นางนิตยา  วิ่งเร็ว
2. นางสาวภัณฑิรา  จอมวงศ์
 
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงวิรัลยา  อ้วนเทิง
2. เด็กชายศักรินทร์  ใสแจ่ม
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ