รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลำพูน เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สูตรเลข
 
1. นายณัฐวุฒิ  สมวะเวียง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ปานทอง
 
1. นางสาวศิลาทิพย์  คำใจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  นันทกิจรัตนกูล
2. เด็กหญิงขวัญณภัทร  ทาศิริคาม
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  นันทะกาศ
4. เด็กหญิงศิริประภา  แสนวิโรจน์
5. เด็กหญิงไปรยา  แก้วหล้า
 
1. นางสาวสุภรัตน์  รูปดวง
2. นางนภัสนันท์  มูลลีกาศ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ปิงคำ
2. เด็กหญิงณภัทรลภา  แซ่นา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  อุ่นประเสริฐ
4. เด็กชายดานุพงศ์  สมวะเวียง
5. เด็กชายธนวัฒน์  ปละอุด
6. เด็กชายปุณยวีร์  อภิวงศ์
7. เด็กหญิงพัชรพร  ปาเป้า
8. เด็กชายฤกษ์ฤทธิพรรณ  วรรณหลวง
9. เด็กชายวิริทธิ์ธร  ปารมีกาศ
10. เด็กชายสหรัฐ  สมวะเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  จี้รัตน์
2. นางสาวนงลักษณ์  บุนนาค
3. นางรัตน์ดา  สุภาคำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กหญิงวริยา  ไชยพรหม
 
1. นางสุดารัตน์  วงค์จู
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. นายภาสกร  จอมกาศ
 
1. นางสาวมยุรี  ปิ๊กต๊ะตอง
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตอง 1. เด็กชายคุณากร  จันทะวัง
2. เด็กชายจิรภัทร  ขัดวิญญา
3. เด็กชายอนุภัทร  คำโย
 
1. นายธนากร  วรรณรินทร์
2. นางพรรณี  จาชัย