รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลำพูน เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ไพรพันแก้ว
2. เด็กหญิงชยาดา  ธนทิพยเนตร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พนาวิงวอน
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ถวิลผลเพิ่ม
5. เด็กหญิงทรงอัปสร  คีรีกถินเทศ
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  อัศวัชรโสภณ
7. เด็กหญิงรุ่งจิตรา  สุริยาวรกุล
8. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เอกโชคชัย
9. เด็กหญิงวนิดา  ผดุงกระดังงา
10. นางสาววาสนา  ศีลพนต์สกุล
 
1. นายเสรี  ซอเฟีย
2. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
3. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายก้องเกียรติ์   คำเวียง
2. เด็กหญิงจิตตมาศ  คุทธินวน
3. เด็กหญิงณัฐพร  วรรณภิละ
4. นายณัฐพล   เงินคำ
5. เด็กหญิงณัฐมน  นันตา
6. เด็กหญิงธนัชพร  ทากาศ
7. เด็กหญิงประติภา  หม่อมปัญโญ
8. เด็กชายรัฐภูมิ   แก้วคำปัน
9. นายอาทิตย์  เชวงพิมาน
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำสิงห์
 
1. นายประสงค์  อุดสาพะแล
2. นางสาวสุพัตรา  ขันทอง
3. นางรัชราภรณ์  คำมูล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  อินตาแก้ว
2. เด็กหญิงวรัทยา  ไชยพูน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ยาทองคำ
2. นางวนิดา  ทนุชิต
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงอนันชนก  สมขาสิทธิ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  อินทรศรี
 
1. นายอำนาจ  เบาจิตต์
2. นางสาวมัทนี  เครื่องชนะ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กชายสรสิทธิ์   ดอกคำ
2. นายสินธิชัย   ทัดมาลา
3. นายสุรเดช   แก้วแสง
 
1. นายจักราวุธ  บัณฑิต
2. นางสาวสิวาภรณ์  โพธิ์อบ
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ไชยลังกา
2. เด็กหญิงรวิชา  บุญมาเปียง
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คำวัง
 
1. นางวลี  คำโสม
2. นางสาวกัณฐิกา  ธรรมเสนา
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงจิราภัค  ม่านตา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุวรรณมงคล
3. เด็กหญิงไอยลดา  นันต๊ะเลิศ
 
1. นางสาวิตรี  เบาจิตต์
2. นางสาวศิริประภา  สุกิน
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงจิรัชญา   สงคุ้ม
 
1. นางทิพย์สุคนธ์   สงคุ้ม
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธาวารินทร์   ตาดทองดีเด่น
 
1. นางสาวสาธกา  พัฒนาวิชาภรณ์
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนัท  วรการกุศลไพร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  อภิธาเสนาะ