รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุโขทัย เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำปาน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  หมื่นมะโน
3. เด็กชายภูริณัฐ  ชูเที่ยง
4. เด็กหญิงมธรส  จันทร์ทุ่ง
5. เด็กชายอัศนะ  ปัญญาโชติ
 
1. นายวสันต์  บัวหลวง
2. นางอรทัย  จินดาประสาน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กหญิงชลธิชา    เชนหอม
2. เด็กหญิงศิรภัทร    แป้นจันทร์
 
1. นายชัยวัฒน์   ขาวทุ่ง
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายกฤตวรรณ  พลคุมพล
2. เด็กหญิงจารุมน  ไชยเรียง
3. เด็กชายทรรศนกร  อุเทน
4. เด็กชายภูชนะ  สอนศรี
5. เด็กชายรัชชานนท์  ไพรโสภา
6. เด็กชายรัฐภูมิ  คุ้มผึ้ง
7. เด็กหญิงวิริยา  เข็มคง
8. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ทุตะกิต
9. เด็กหญิงสีนวล  จันทร์สว่าง
10. เด็กหญิงเนตร์นภา  ลีสุขสาม
 
1. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
2. นายณรงค์ศักดิ์  ยานุกูล
3. นางสาวพยุง  กระต่ายทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. นางสาวอารดา  กุลประเสริฐ
 
1. นางสาวปณัฎฐา  นรถี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายกิตติคุณ  ยมนา
2. เด็กชายฐิติวัสส์  จรุงพันธ์
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ชูชิต
4. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณทอง
5. เด็กชายสรวิทย์  บุญเม่น
6. เด็กชายไกรวิชญ์  พลแสนนอก
 
1. นายสุพจน์  งอยภูธร
2. นายสุนทร  คำโส
3. นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พัดมน
2. เด็กหญิงณภัทร  ผ่องใส
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พิรารัมย์
 
1. นางอรพินท์  คล่ำคง
2. นางสาวศศิญา  สำรี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงรัศมี  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไพเราะ
 
1. นางอาริษา  กรรขำ
2. นางสาวกัลยาณี  สุขเกษม
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ปฏิทัง
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางนันทพร  แก้วแท้
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญดี
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พระทองคำ
 
1. นางนิพา  ดีแท้
 
12 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายธนกร  สารคาม
2. เด็กหญิงมาริสา  หอมแพงไว้
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  จางวางคง
 
1. นางวิมลรัตน์  ภาษี
 
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  เกิดทอง
2. เด็กหญิงพิมาย  พึ่งไชย
3. เด็กชายอภิชาติ  สุวรรณชาติ
 
1. นางกนกอร  เอี่ยมพันธ์
2. นางสาวสมปอง  เกตุเผือก
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  แพงเนตร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ปานบุญ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวขาว
 
1. นางสำราญ  เจียมประเสริฐ
2. นางโชติกา  ปิยวัฒน์กุลจิรา