รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุโขทัย เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กชายธีรภัทร  ปักษี
2. เด็กชายภูผา  สักการะ
 
1. นายสิทธิพันธ์  ทวีรัตนพันธ์
2. นางสาววิลัยรัตน์  เกิดผล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สั่งสอน
2. เด็กชายภูมิภัทร  แสนเกิด
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
2. นางสาวประทุม  ชลชาญกิจ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กชายอัครวัฒน์  กระแสร์
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายนฤพัทธ์  ศรบุญทอง
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. นางสาวภัทรภรณ์   บริบูรณ์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงวรรณชนก   ประดิษฐ
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    งามละม่อม
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. นางสาวปิยะพร   สุพัฒน์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. นางสาวภัทราภรณ์    ดีเจริญ
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  โหมดไทย
2. เด็กหญิงจิราพัชร  กระแสร์
3. เด็กหญิงชิดชนก  พันธุ์โศก
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บัวพิมพ์
5. เด็กชายธนพนธ์  ไวว่อง
6. เด็กชายธีรภัทร  ทักขิณะ
7. เด็กชายมานะ  สมนึก
8. เด็กชายวุฒิชัย  สิมลี
9. เด็กหญิงเขมินทรา  นันทะวัน
 
1. นายจรัญ  ทรัพย์สิน
2. นางสุธีรา  กรณ์ทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายประสาร   ยิ้มเพ็ชร
2. เด็กหญิงปิยะพร   สาระรักษ์
3. นางสาวปิยะพร   สุพัฒน์
4. นางสาวภัทรภรณ์   บริบูรณ์
5. นางสาวภัทราภรณ์   ดีเจริญ
6. เด็กหญิงวรรณชนก   ประดิษฐ
7. เด็กชายเขมนันท์   มั่นคง
8. นางสาวเพชรรัตน์   จั่นจีน
9. นายเอกรัตน์   นนทประศาสน์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายณัฐพงษ์  พลมาก
3. นางวิมลพรรณ  พวงแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. นายกฤตเมธ  อยู่สุข
2. เด็กหญิงดวงพร   ระเริง
3. นายนันทวัฒน์  ชัยชนะ
4. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร
5. เด็กหญิงปาลิตา  อาจสูงเนิน
6. นางสาวปิยะพร  สุพัฒน์
7. เด็กชายพัชรพล  พุ่มน้อย
8. เด็กหญิงพันทิวา  แก้วสาสุข
9. นางสาวภัทรภรณ์  บริบูรณ์
10. นางสาวภัทราภรณ์  ดีเจริญ
11. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ
12. เด็กหญิงวาสนา  นาใจนึก
13. เด็กชายสุธี  หอมบุปผา
14. เด็กชายเขมนันท์  มั่นคง
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ตองอ่อน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายภูฤทธิ์  อิ่มเทศ
3. นายอิศรา  กรุณามิตร
4. นางภานุมาศ  เขตบรรพต
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  กล้าหาญ
 
1. นางศุภาวีร์  คะนิกา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเดชาบดินทร์ 1. เด็กชายณัชพล  ทองพลอย
2. เด็กชายธีร์  เดชะปรากรม
 
1. นางจันดี  รุกขชาติ
2. นางสาวชามา  เทียนโสภา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. นางสาวจันทร์พิมพ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  เมฆพุฒ
3. เด็กหญิงอาทิตย์ชญา  ทองบาง
 
1. นายวสันต์  รัตนธรรมวาที
2. นางสาวปนัดดา  เดชแฟง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  วรรณทิพย์
3. เด็กหญิงณัชชาวีย์  บัวเข็ม
4. เด็กหญิงณํัฐสินี  แสนประสิทธิ์
5. เด็กหญิงพรรณพร  คำสี
6. เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  สารบุญมา
 
1. นางสาวธันวา  มากเหลือ
2. นายธีรภาพ  สังพันธ์
3. นางสาวขนิษฐา  ขวัญแย้ม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กชายธีระวัฒน์  คงคา
2. เด็กชายสิทธินันท์  ผึ่งผาย
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  มาลา
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางสาวเกศกนก  พวงทอง
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จีนเจียม
2. เด็กชายภาคิณ  ยิ้มย่อง
3. เด็กชายเมธัส  มะโนนึก
 
1. นางเยาวลักษณ์  ฤกษ์บวร
2. นางสาวกาญจนา  เลาคำ
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กหญิงกณิศา  อนุเวที
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พ่วงแสน
3. เด็กชายต้นกล้า  อินทร์จันทร์
 
1. นางจรัสศรี  พุ่มไม้
2. นางสนุน  มูลกำเนิด
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายนพรัตน์  เมืองหลวง
 
1. นางสาวกิตติยา  กองคำ
 
21 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เตือนสติ
2. เด็กชายพงศกรณ์  หาญกล้า
 
1. นางพัชราภรณ์  วรรณโชค
2. นางกนกพร  เกิดทวี
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงศ์ถาติ๊บ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โทสูงเนิน
 
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายจารุชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายพีรพร  จันทนาม
3. เด็กชายอยุทธ์  ศิลสิบ
 
1. นางสาววริศรา  ศรีสำโรง
2. นางสาวจุฑารัตน์  พันธเขียว