รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภนิดา  จิ๋วอยู่
 
1. นางดวงเนตร  แขงามขำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ฉัตรธง
2. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยะเกิด
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  จอยทอง
4. เด็กหญิงพรหมรพี   โทนแจ้ง
5. เด็กชายวุฒิชัย   พระกำเนิด
 
1. นางลัฐิกา  ผาบไชย
2. นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัจฉริยา   สรงสุวรรณ
 
1. นางสาวอำพา  สอนเพ็ง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  เชื้อบุญมี
 
1. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   น้อยบ้านป่า
2. เด็กชายจิรภิญโญ   สิงห์อินทร์
3. เด็กหญิงฉันทะพิชญา   สุขนวน
4. เด็กหญิงชลธิชา   คำมา
5. เด็กชายทีปกร   ชุมแก้ว
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์   หม่อมปุก
7. เด็กหญิงพัชรินทร์   อยู่เจริญ
8. เด็กชายพิพัฒน์   แจ้ใส
9. เด็กหญิงพุทธรักษา   ติ๊บกง
10. เด็กชายภูรินท์   พื้นผา
11. เด็กหญิงมยุรินทร์   ปิ่นทอง
12. เด็กชายรัชชานนท์   พุ่มพวง
13. เด็กชายฤทธิวงศ์   นันตา
14. เด็กชายศราวุฒิ  พรมบ้านไร่
15. เด็กชายศราวุธ   ฟั่นบ้านไร่
16. เด็กหญิงสิรินทรา   มาบ้านไร่
17. เด็กชายสุธีมนต์   ใจยา
18. เด็กหญิงอภิชญา   ทรัพย์สิน
19. เด็กชายอรรถชัย   เส็งสอน
20. เด็กชายอิทธิพัทธ์   ดาดวง
 
1. นายอนุสรณ์   จันทร์หอม
2. นางวิไลภรณ์   อรุณเพ็ง
3. นางจุรีย์  ชัยวงศ์
4. นายพิษณุ  ทองพืช
5. นายธนะกิจ  ทิพยศ
6. นางจันทนา  แก้วเปี้ย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายณัฐดนัย  คงเอม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพันธ์อ่ำ
3. เด็กชายปัณณธร  จีนอยู่มั่น
4. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วดี
5. เด็กชายภัทรกร  ชัชวาล
6. เด็กชายอดิศักดิ์  นาควิจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
3. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชวนากร  แบบวา
 
1. นางสาววรวลัญช์  ขุนสุข
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง
 
1. นางสุภาพร  แสงสุวรรณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายปราโมทย์  บุญทิม
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วผา
 
1. นางปิลันฎา  สังข์โพธิ์
2. นางรัดใจ  กู้เขียว
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงชญานันท์  แสงมณี
2. เด็กหญิงทศนวรรณ  มีรอด
3. เด็กหญิงทักษิกานต์  สว่างแก้ว
4. เด็กหญิงธัญชนก  เรืองแตง
5. เด็กหญิงนุสราภรณ์  อินทร์แพรง
6. เด็กหญิงประภาศิริ  เนตรจำนงค์
7. เด็กหญิงปวริศา  ศรีประเสริฐ
8. เด็กหญิงปิ่นมณี  เนตรจำนงค์
9. เด็กหญิงพรปิยะ  สุยะ
10. เด็กหญิงพีรกานต์  พันตาแหวน
 
1. นางจิตรา  อาจศรี
2. นายบุญเสริม  อาจศรี
3. นางสาววาสนา  อู่แสนขัน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายคฑาวุธ  ศูนย์กลาง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ทองสุข
3. เด็กชายอิสระ  ประดับแก้ว
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีจันทร์ตรา
2. นายศุภชัย  สิงห์โต
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. นายจารุตน์  วรสร้อย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อรุณศรี
3. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ดวงดี
 
1. นายสามารถ  สร้อยสาย
2. นางสาววันดี  สหะชาติ
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงชุติมณทน์  อักษรไชย
 
1. นายนธี  มโนวงษ์
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงพุฒธิพร  สีระสา
 
1. นางสาวดารารัตน์  พระวงษ์วัน
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงธิดา  เมาลิชาติ
2. เด็กชายนิวุฒ   เมืองเสือ
3. เด็กชายสิทธิชัย  ตั่งมั่น
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีจันทร์ตรา
2. นายเชิดศักดิ์  สุขสาด