รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อุทัยธานี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ผลวิบูรณ์
2. เด็กชายชาญชนะ  เชี่ยวเขตรวิทย์
 
1. นายทิฆัมพร  เดโช
2. นางวาสนา  นวกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงณฤมล  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  เพียรไม่คลาย
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สงัด
4. เด็กชายวัฒนชัย  กล้าสาริกรรม
5. เด็กหญิงวิชิดา  สุขรินทร์
 
1. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
2. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เปรมจิตต์
 
1. นางวัลลภา   เปรมกิจพรพัฒนา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกานติมา  อินทรหนองฉาง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทรหนองฉาง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทรหนองฉาง
4. เด็กชายจักรพันธ์  สาลี่
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์มาก
6. เด็กหญิงดาราภรณ์  วิมุติ
7. เด็กหญิงวรางคณา  เจนเขตรกิจ
8. เด็กหญิงสุนันดา  พันธุ์สิงห์
9. เด็กหญิงอาริษา  ศรีทอง
10. เด็กชายเอกชัย  จันทรฤกษ์
 
1. นางนันทนา  จรูญพันธ์เกษม
2. นายสุเทพ  จรูญพันธ์เกษม
3. นางสาวจิตรา  เชียวเกตวิทย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลิ่นเอี่ยม
 
1. นายณัฐธนพล  สิงหา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายณฐกร  จุดมี
 
1. นายยืนยง  สีธูป
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   สมวงศ์
2. เด็กหญิงศิริกัลยา   โสภารัตน์
 
1. นายบุญเลิศ  บัวผัน
2. นางสง่า  เดี่ยวตระกูล
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ชัยทำมา
2. เด็กชายภานุเดช  กระโห้
3. เด็กชายสันติสุข  เมณฑ์กูล
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางสาวนางสาวพิพพ์นิภา  แก้วเกษการ
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายกิตติชัย  ยุติธรรม
2. เด็กชายธนกร  สนสวย
3. เด็กชายอนุภัทร  จันทร์กิตติสิน
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช