รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อุทัยธานี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชรพร  อำรุง
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงญนันทนิยา  บุญใบ
2. เด็กหญิงปัทมา  แสงเงิน
3. เด็กหญิงเพชรญาณิญร์  ชาวหล่ม
 
1. นางสาวสมคิด  สุทธินันท์
2. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงจิราพร   ต้นทุน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   คำอิ่ม
3. เด็กหญิงภัทรวดี   ปานเจริญ
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางสาวเสาวภา  ชูศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปินโก
 
1. นายญาณภัทร  พิบูลย์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายกรวิทย์  แจ้งถิ่นป่า
2. เด็กชายกลวัชร  ตันหยง
3. เด็กชายธนภัทร  เชิดโฉม
4. เด็กชายนิรันดร์  ศรีจันทร์
5. เด็กชายปวริศ  วินัยพานิช
6. เด็กชายปวเรศ  วินัยพานิช
7. เด็กชายรัตนชัย  ชลิตพิรัตร
8. เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง
9. เด็กชายอนุชา  ปิยะศรี
10. เด็กชายอนุภัทร  ขุนทอง
 
1. นายอำนาจ  พันธ์ุเขียน
2. ดร.บุญรักษา  ราสี
3. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอัฐชานนท์   แสนชู
 
1. นายจักร์ชัย   ธรรมสอน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายธนโชติ  ฉ่ำไกร
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ณรงค์มี
2. นายฐานันดร  บุญวรนุช
3. เด็กหญิงณิภาพร  ลองทอง
4. เด็กชายธนพัฒน์  เบญจประเสริฐ
5. เด็กหญิงปัณณพร  สาโรจน์
6. เด็กชายพีรพล  บัวตูม
7. เด็กชายวรัชญ์  แก้วกัญหา
8. เด็กชายวิชชากร  ฉิมพลี
9. เด็กหญิงอภิสรา  พรมมา
10. เด็กหญิงอรชา  จาทา
11. เด็กชายอานนท์  ไตรยงค์
12. เด็กชายเดชา  สาโรจน์
 
1. นายดาวรุ่ง  ตะคร้อ
2. นายธงชัย  สุทธิประภา
3. นายบุรินทร์  ดำสนิท
4. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวังสุข
2. เด็กชายธนพงษ์  ปรีชาจารย์
3. เด็กชายธีทัต  เยาวโรจน์
4. เด็กหญิงพิยดา  อินพรหม
5. เด็กหญิงวิภาพร  คำลี
6. เด็กชายสรธร  ทวิชศรี
7. เด็กชายสิรภัทร  นุ่มมาก
8. เด็กหญิงอภิชญา  ทองหล้า
9. เด็กหญิงอินทิรา  รูปปัทม์
10. เด็กหญิงเปมิกา  พรายอินทร์
 
1. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
2. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
3. นางสาวศศิธร  เอ็มรัตน์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ต่ายธานี
2. เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าลูกอินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด้วงหนองบัว
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญพรม
5. เด็กหญิงญาณภา  โพธิ์พิทักษ์
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สวัสดี
7. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เหล่าคุ้ม
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุขชิต
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศีลสุทธิ์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงบุญรอด
11. เด็กหญิงโชติกา  คำเลิศ
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
2. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
3. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
4. นางสาวศศิธร  เอ็มรัตน์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  เข็มเงิน
2. เด็กชายจิรเมธ  บุตรตาวงษ์
3. เด็กชายณัฐฐาพล  พูลสวัสดิ์
4. เด็กชายณัฐพนธ์  เข็มทอง
5. เด็กหญิงศริณย์พร  อู่สิน
 
1. นายจิตกร  สมาคม
2. นางภัคจิรา  สมาคม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บิณฑวิหค
2. เด็กชายธนกร  กุสุโมทย์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรัณย์พร
 
1. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
2. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธวัชชัย  พนัส
2. เด็กชายธีรพงษ์  ผ่อนตาม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรพยุง
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายดนุพล  ง้อตระกูล
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เสาวอน
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีใสสงค์
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน   จงหม่อง
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกฤษณะ  อ่อนสนิทพะเนา
2. เด็กชายธเนศ  บุญมาน
3. เด็กหญิงอาภัสรา  วงศ์ดี
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกิดทวี
2. เด็กหญิงพรนิภา  วงษ์เกิด
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สุขหมั่น
 
1. นางสาวจิระ  รู้อยู่
2. นางสาวอำไพ  ส้มกลีบ
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายปภาวี  ภูปราง
 
1. นางสาววันวิสา  พูลศรี
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชาวเกาะใหม่
 
1. นางสาวสิริวิมล  ปนรัตน์
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กชายอัธพล  คะลา
 
1. นายอภิวุฒิ  สงฆ์โนนเหล็ก
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงพฤกษา  พลพุทธ
 
1. นายพงศ์พร  อ่อนพุทธ
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายพีรภาส  หราหมสกุล
 
1. นางสมทรง  เหล่าลูกอินทร์