งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   12 ก.ย. 2561   13 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป1/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 2 ห้อง school Online(ป.3/2) 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 2 ห้อง School Online(ป.3/2) 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น 1 ห้อง อ.2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น 1 ห้อง อ.3 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น 1 ห้อง อ.2 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น 1 ห้อง ป1/3 12 ก.ย. 2561 09.00-16.00
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 12 ก.ย. 2561 09.00-16.00
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 12 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 12 ก.ย. 2561 13.00-.16.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเแลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเแลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
11 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-15.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-15.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-15.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-13.00
5 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-16.00
6 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-15.00
7 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หอประชุม ชั้น บน ห้อง ประชุม 12 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.00
8 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หอประชุม ชั้น บน ห้อง ประชุม 12 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-16.00
9 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หอประชุม ชั้น บน ห้อง ประชุม 12 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ประถมศึกษา 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ประถมศึกษา 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวที 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
10 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
12 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00
13 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
14 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
15 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00
16 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไคร้ ห้องประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไคร้ ห้องประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไคร้ ห้องประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 11.00 น.-12.00 น.
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไคร้ ห้องประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 11.00 น. - 12.00 น.
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไคร้ ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
6 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไคร้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
7 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไคร้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ม.2/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ม.2/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ม.1/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6-1 - ป.6/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/3- ป.6/4 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 - ป.5/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 - ป.5/4 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องดนตรีไทย อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
2 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องดนตรีไทย อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
3 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องดนตรีไทย อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
4 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องดนตรีไทย อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
5 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องดนตรีไทย อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
6 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องดนตรีไทย อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
7 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องดนตรีไทย อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
8 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องดนตรีไทย อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
9 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องดนตรีไทย อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
10 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีพิธีเปิด สนามบาสเกตบอล 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
11 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีพิธีเปิด สนามบาสเกตบอล 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
12 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีสนามวอลเล่ย์บอล 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
13 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีสนามวอลเล่ย์บอล 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
14 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
15 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีในวัดแม่แก้ดน้อย 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
17 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีในวัดแม่แก้ดน้อย 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้องประชุม 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้องประชุม 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้องประชุม 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
4 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้องประชุม 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้องประชุม 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
6 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้องประชุม 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 4 ห้อง ภาษาไทย 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00น.
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00น.
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 4 ห้อง สุขะ ห้องอังกฤษ เป็นห้องแต่งตัว 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 2 ห้อง ภาษาจีน 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 2 ห้อง ภาษาจีน 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 2 ห้อง ภาษาจีน 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษ 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษ 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น ล่าง 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อาคารรักษ์คุณธรรม 12 ก.ย. 2561 09.00-10.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อาคารรักษ์คุณธรรม 12 ก.ย. 2561 10.30-11.30
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 12 ก.ย. 2561 09.00-15.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 12 ก.ย. 2561 09.00-15.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.2/2 12 ก.ย. 2561 09.00-10.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.2/2 12 ก.ย. 2561 10.30-11.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง คอม 1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง คอม 2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง คอม 2 12 ก.ย. 2561 09.00-14.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง คอม 2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง คอม 2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
5 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
6 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 12 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 14.00 น.
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ศาลาวัด วัดแม่แก้ดน้อย 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
4 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ศาลาวัด วัดแม่แก้ดน้อย 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
6 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหาร 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหาร 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหาร 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ศาลาวัด วัดแม่แก้ดน้อย 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ศาลาวัด วัดแม่แก้ดน้อย 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารอนุบาล ห้อง 1-2 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารอนุบาล ห้อง 3-4 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 12 ก.ย. 2561 09.00 น.
2 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 12 ก.ย. 2561 09.00 น.
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 12 ก.ย. 2561 09.00 น.
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 12 ก.ย. 2561 09.00 น.
5 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 12 ก.ย. 2561 09.00 น.
6 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 12 ก.ย. 2561 09.00 น.
7 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 12 ก.ย. 2561 09.00 น.
8 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 12 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00 น.
9 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 12 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 4 ห้อง สังคม 12 ก.ย. 2561 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
2 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
4 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
7 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
8 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
9 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 ก.ย. 2561 09.00 น.
10 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 ก.ย. 2561 09.00 น.
11 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 ก.ย. 2561 13.00 น.
12 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 ก.ย. 2561 09.00 น.
13 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 ก.ย. 2561 13.00 น.
14 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 ก.ย. 2561 13.00 น.
15 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 ก.ย. 2561 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงอาหาร 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงอาหาร 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
4 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงอาหาร 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
5 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงอาหาร 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
6 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
7 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
8 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00 น.
9 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
10 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00 น.
11 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงอาหาร 12 ก.ย. 2561 09.00 - 11.00 น.
12 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงอาหาร 12 ก.ย. 2561 09.00 - 11.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]