งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   12 ก.ย. 2561   13 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเแลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเแลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 13 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-15.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-15.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-15.00
4 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
5 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หอประชุม ชั้น บน ห้อง ประชุม 13 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-16.00
6 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หอประชุม ชั้น บน ห้อง ประชุม 13 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ม.2/2 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ิอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ม.2/1 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ม.1/1 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1-ป.6/2 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ม.1/2 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 - ป.5/2 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องดนตรีไทย อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
2 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องดนตรีไทย อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
3 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องดนตรีไทย อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
4 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องดนตรีไทย อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
5 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ห้องประชุม 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
6 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ห้องประชุม 13 ก.ย. 2561 หลังจากแข่งขันวงดนตรีสตริงเสร็จ
7 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีพิธีเปิด สนามบาสเกตบอล 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
8 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีพิธีเปิด สนามบาสเกตบอล 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีสนามวอลเล่ย์บอล 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
10 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีสนามวอลเล่ย์บอล 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
11 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
13 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีในวัดแม่แก้ดน้อย 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
14 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เวทีในวัดแม่แก้ดน้อย 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้องประชุม 13 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
2 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้องประชุม 13 ก.ย. 2561 หลังจากแข่งขันการแสดงตลกเสร็จ

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง คอม 2 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง คอม 1 13 ก.ย. 2561 09.00-14.00
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง คอม 2 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง คอม 1 13 ก.ย. 2561 09.00-14.00
5 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง คอม 2 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง คอม 2 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หน้าระเบียง ห้องคอม 2 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 13 ก.ย. 2561 09.00 น. - 14.00 น.
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 1 13 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
3 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 13 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ศาลาวัด วัดแม่แก้ดน้อย 13 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
5 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหาร 13 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหาร 13 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
7 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหาร 13 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]