::sp-cnx2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวณีรชา สุเป็งโรงเรียนบ้านสันปงประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรีกาล เขียวใจโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางนนท์ธิชา โลชาโรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสิรดา ปัญญาศรีโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางบุณญาดา ศรีเมืองโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา วังฑูรย์โรงเรียนบ้านก๋ายน้อยกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ไคร้โท้งโรงเรียนบ้านบวกจั่นกรรมการ
4. นางสาวสายสุนีย์ สวัสดีโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางจรรยา ครองทรัพย์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ สุรินต๊ะโรงเรียนบ้านปางฮ่างกรรมการ
3. นางสาวสุดสวาท ปิงชัยวงษ์โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาวเรนุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุลโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
5. นางสาวพัชรี นันตาวงค์โรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นางอาภรณ์ สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณธยา ขันจันทร์โรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา เลาย่างโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางสาวบุศบา อุปสารโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นางสาวพริ้มเพรา มณีโชติโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวธนิกานต์ ทาอ้ายโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา เจิมศรีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางกันตวัณณ์ สุธรรมวิรัชโรงเรียนวัดสันทรายมูลกรรมการ
4. นางสาวอำพร ทาอินทร์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางธนิดา บูรพาแสงสูรย์โรงเรียนบ้านปางไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมใจ ใบชมภู่โรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
3. นางสาววรนุช ยิมิสุโทโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นางธัญพร คำนวลโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวนันธิกา จินาการโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
3. นางสุพรรษา อ้ายเสาร์โรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี อินต่อมโรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ
5. นางยุวรี กุศลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ บรรเรียนกิจโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ อุตตะมะติงโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายเกียงไกร จันทร์ชัยชะนะโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
4. นายกำธร ชมภูเทศโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา เส่งหล้าโรงเรียนบ้านแม่ปาคีประธานกรรมการ
2. นางศิริทรา พุทธโสโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
3. นางรัตนา อินทองโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
4. นางจารุภา ดันทะมิตรโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางไลวัลย์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านพระนอนประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ชัยเพ็ญโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
3. นางสาวทัศนียา สุขใจโรงเรียนร่ำเปิงวิทยากรรมการ
4. นางพนิตนาถ สายหยุดโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นางสายทอง ปินทะนาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางเพียงเพ็ญ เชาว์ประเสริฐโรงเรียนพร้าวบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันทน์ กันธาโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นางไปรยา ชัยณรงค์โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2กรรมการ
4. นางสาวสุพรรนิการ์ เขียวออนโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
5. นางสุนีย์ พุทธิโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จอมคำโรงเรียนบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงสมร อินต๊ะฟูโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
3. นางสาวนวลนิภา สาทะเขียวโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
4. นายสิรพล ปัญญาศรีโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาววารุณี เพียรประกอบโรงเรียนบ้านสันกลางประธานกรรมการ
2. นางทฤตมน ขันทองโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นายชุมพล สุริยะโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาวแจ่มจันทร์ ยองเพชรโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายอภิรักษ์ ปัญญานะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา แก้วอินไชยโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ จอมนวลโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปรารถนา จอมศักดิ์โรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ ตาวิโรจน์โรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ พะสุโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร ชมดีโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
3. นางสุกัญญา หุ่นภักดีโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางสาวนฤสรณ์ ทูบอแก่โรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางสาวอัญชลี อินทกาโมทย์โรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา ศรีนวลใหญ่โรงเรียนบ้านหลักปันประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยา อินต๊ะเนตรโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวรดิวันต์ ราชภัณฑ์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นางสาวณัฐพร ยศเดชโรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายณัฐปกรณ์ ศรีพระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญภัคร ตาจ๊ะโรงเรียนบ้านแม่่ตะมานกรรมการ
3. นายชินาธิป สวนเขื่อนโรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
4. นางศรีฟ้า จีรัตน์โรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นางสุพิน สาลักษณ์โรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางนิริสา พวงทองโรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา แก่นศรีสุขโรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ไกรเวทโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางบุญสิตา แสนคำปินโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
5. นางรัตติกานต์ เสวิวัฒน์โรงเรียนร่ำเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา ศุภาวิศิษฎ์โรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา โนจ๊ะโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ สกุลวิทย์โรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทรานิษฐ์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตุสุวรรณ ศิริโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสุริยา คำหล่อโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นางสาวเกษร คำลอมโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ทุนคำโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนิจชิดา บุญมาวันโรงเรียนบ้านท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณพิไล ใจอินปันโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นายภูวิศ มณีโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางจิรดา โอดเกลี้ยวโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจำเนียร วงค์คำโรงเรียนบ้านร่มหลวงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพันธ์ สัตยพานิชโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว ถาคำเลิศโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล อุปมาณโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริรัตน์ หทัยพิชิตชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ คำอ้วนโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ มรีรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
4. นางนฤมล ทิพย์ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพวงเพชร ใจแก้วโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษพร อรัญญาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายอนุชา ลังกาพยอมโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
4. นายสราวุฒิ ตุ้ยมูลโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรี ซาวจำปาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นายณัฐพันธ์ สัตยพานิชโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นางแสงดาว ถาคำเลิศโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
4. นายประชัน ทักขินารามโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนารีรัตน์ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ตะมานประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา แก้วโม่งโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางนฤมล ทิพย์ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางจิระพร กิ่งเพชรเสรีชนโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางเยาวพรรณ สมควรโรงเรียนชลประธานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
3. นางนันท์นภัส ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ดุมดกโรงเรียนบ้านสะลวงนอกประธานกรรมการ
2. นางนันทพร สื่อกระแสร์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางรุจินันท์ โสภาพิมพ์โรงเรียนบ้านสันพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพิศิษฐ์ ลีเลิศโรงเรียนวัดแม่เลยประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา แก้วมาโรงเรียนบ้านปง(อินทขิลฯ)กรรมการ
3. นางบุศยา พรหมสิทธิ์ โรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ เรือนแก้วโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ พะยิโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายโสภณ ยศวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางพิทตยา คำแปงโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ แสงเรือนโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
4. นายชาญณวัฒน์ มะโนคำโรงเรียนบ้านแม่ย่อยกรรมการ
5. นางสาวสการะ นิมมานเหมินท์โรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพัฒน์นรี ศรีพายัพโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ปันรัตน์โรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นายโยธิน ว่องไวโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
4. นางสาววัณณิตาร์ กองหินโรงเรียนบ้านสันปงกรรมการ
5. นางสาวิตตรี สูรยกานต์กูลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัชชา เจียมประเสริฐโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางนันทพร สื่อกระแสร์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิกา ชมเกษรโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางสาวอรุณี มาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางเจนจิรา ปวงจักร์ทาโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
5. นางสาวศิริมล เทพจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ พันธ์เขียวโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรวิกา ชมเกษรโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมล เทพจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
3. นางสาวอรุณี มาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางเจนจิรา ปวงจักร์ทาโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ พันธ์เขียวโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
6. นายกฤตวัฒน์ กุณาน้อยโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวเนตรนภา ยองจาโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ จอมคำโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา สังฆวิชัยโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นายเรวัต อภิชัยโรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัญชุอร แก้วป้อมโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
6. นางสุธาดา บุญทาวงค์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายธนากร ท้าวศิริโรงเรียนบ้านขุนแจ๋ประธานกรรมการ
2. นางสาวคชาภรณ์ จำปาอิ่มโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา สุขคำโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
4. นางสุรัตนาพร สมบูรณ์โรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางทิวาทิพย์ เพชรขว้างโรงเรียนบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นางวีราภรณ์ กาใจโรงเรียนบ้านแม่ปั่งกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤทัย ไชยวรรณ์โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาวณัฐณิชา บุญยืนโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางภรภัทร เดชบุรัมย์โรงเรียนร่ำเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุุธินี ไชยปัญญาโรงเรียนประดู่วิทยากรรมการ
3. นางหทัยวัลย์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ อุปชัยโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายชนะ จันทะวงค์โรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
6. นางสาวปริศนา สิงห์ต๊ะโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายพัฒนศักดิ์ ตากองแก้วโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ จันทร์แสนตอโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวสร้อยสุนีย์ ชูรักษาโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
4. นางสาวสุจินดา โปร่งสกุลโรงเรียนทรายทองราษอุทิศกรรมการ
5. นายปกป้อง วงศ์มณีโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายศรีไพร กุณาโรงเรียนบ้านแม่โต๋ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ โปธาโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
3. นายสุรินทร์ ชัยวุฒิโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นางกาญจนา ทาวีโรงเรียนบ้านก๋ายน้อยกรรมการ
5. นางสาวปรางทิพย์ สปันนาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปิยะนุช เมืองปิงโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวิณี อุปละโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นายประหยัด อินต๊ะกันโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางสาวอภันตรี มณีโสภณโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี อุดหนุนโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางมลิวรรณ เวชศาสตร์โรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงตา การรำดาบโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจางกรรมการ
3. นางสาวเบญจรัตน์ คำสุขโรงเรียนต้นกล้ากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ พุ่มใจดีโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2กรรมการ
5. นางสาวโสรยา ดุสิรัตน์โรงเรียนประดู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายภัคคุณ นามวงค์โรงเรียนบ้านสันปงประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร ทิพย์พนะโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางจารุมน ใจแก้วแดงโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นางนำมัย แก้วหล้าโรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายบรรเทิง โสภาพิมพ์โรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายประทิน ตั้งใจโรงเรียนพร้าวบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เขตครามโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
3. นางเกษศิรินทร์ เหมือนศิริโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางสุวลี ภู่ทองโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
5. นางสาวถนอมศรี ศรีวิชัยโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพวงพยอม วุฒิธนากรโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา พรหมสิริโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการ
5. นางธวัลรัตน์ สุวรรณ์โรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวบัวผัน กิดาโรงเรียนบ้านแม่เหียะประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพิไล ใจแก้วโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
3. นางสาวณณุชชา มาลาสุริยาโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
4. นายพรชัย ขยันดีโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางสายใจ หิตะวนิชโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุดสวาท แบล็คเค็ทโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวยศสินี ใจน้อยโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
3. นายอลงกต เรียนยอยโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
4. นางสาวธิยากานต์ ตาขันโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
5. นางสาวหทัยณันท์ ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอภินพ ธนะสารโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ สิงห์มณีโรงเรียนบ้านนากู่กรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ อินทรศรีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวณัฐธยาน์ ดีขำโรงเรียนร่ำเปิงวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา มันทะนาโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นางปุณศิกาญจน์ เดชวงศ์ยาโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
3. นางสาวมาลา ระฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นายราเชน ศรพันปีโรงเรียนต้นกล้ากรรมการ
5. นางสาวนริศรา ฟองศักดิ์โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสาวเดือนนวล สมเพาะโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติพร สมศักดิ์โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
4. นางเยาวนา พันธุ์แก้วโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
5. นายฤทธิพร พรวรรณเพชรโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ บุญเติมโรงเรียนบ้านแม่ปาคีประธานกรรมการ
2. นายพิศุทธิ์ ดำดอนโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ กาวีโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
5. นางสาวทัศนาภรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านแม่แสะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเสฎฐวุฒิ แว่นจันทร์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวอวัศยา แสนคำโรงเรียนบ้านพระนอนกรรมการ
3. นายชัชวาล กันนางค์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางสาวจุรีย์ ประสิงห์โรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี สมฟองทองโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
6. นายบรรเทิง โสภาพิมพ์โรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สายใจอูปโรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นายสถาพร ตุ้ยยวงโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
3. นางสาวจุรีย์ ประสิงห์โรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ บุญเติมโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
5. นายพิศุภธิ์ ดำดอนโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุลโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี สมฟองทองโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
8. นายภราดร จินาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
9. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล กันนางค์โรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นายฤทธิพร พรวรรณเพชรโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางเยาวนา พันธุ์แก้วโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
4. นางสาวสิริพิม พรมมาโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎาพงษ์ คำผั้นโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
6. นางจันทร์พร ปิงเมืองโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
7. นายวีรยุทธ สิงห์มณีโรงเรียนบ้านนากู่กรรมการ
8. นางฉัตรรวีย์ แสนมโนรักษ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
9. นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมาลี สายใจอูปโรงเรียนบ้านแม่เหียะประธานกรรมการ
2. นางรังสิมา ดิษบรรจงโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
3. นายกฤชเพชร ชัยเพ็ญโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
4. นางสาวจินดารัชต์ ทานาโรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางดรุณี สิงหศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางลัดดา คำยอดใจโรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ภูพิทักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพจนเวทย์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านป่าติ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางผ่องศรี อริยะกุลโรงเรียนบ้านสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเตือนใจ สุกใสโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา อุปนันท์โรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
3. นางนุจรี สุเทนะโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุญต้อม นะคำโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ ติกอภิชาติโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ดาวสนั่นโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางขวัญดาว วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางชัญญาพร คุ้มหน่อแก้วโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา บุญทาโรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายทองปาน สมานวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ย่อยประธานกรรมการ
2. นายวีรชัย อายุวรรณาโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
3. นายนิรุตติ์ เขตสิทธิโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
4. นายอำนาจ พันติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ ชาวน่านโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทองปาน สมานวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ย่อยประธานกรรมการ
2. นายวีรชัย อายุวรรณาโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
3. นายนิรุตติ์ เขตสิทธิโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
4. นายอำนาจ พันติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ ชาวน่านโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางคนึง บุตรตานนท์โรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาววรพร ท้าวธงชัยโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
3. นายกฤตวัฒน์ กุณาน้อยโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์ นิมาพรโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุภาณี จิรไกรศิริโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวประธานกรรมการ
2. นางคมคาย บริรักษ์โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
3. นางไก่ทอง สุนันต๊ะโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางมยุรี ประดับกุลโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางภูมรินทร์ ขันเพ็ชรโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุษยา เทอดธรรมไพศาลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นายพรมเทพ แก้วดอกรักโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ภีระมูลโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
4. นางวรรณพร สุภาคำโรงเรียนบ้านช้างในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุษยา เทอดธรรมไพศาลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นายพรมเทพ แก้วดอกรักโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ภีระมูลโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
4. นางวรรณพร สุภาคำโรงเรียนบ้านช้างในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางลัดดา ประอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในประธานกรรมการ
2. นางสายใจ พิเคราะห์งานโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรัตนา คำแสนโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ดวงสันโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นางสาวศศิธร เส่งหล้าโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอุ่นใจ กันยะมีโรงเรียนบ้านแม่สาประธานกรรมการ
2. นางวารุณี เวศนารัตน์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นายมงคล แก้วอินโรงเรียนวัดอมลองกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เกิดอ้ายโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
5. นางสาวสิรีนัทธร จิ่งนะก่าโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางยุพิน สิริรัตนบรรจงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสายจิตร อินล๊อกฟองโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ โกมาศโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นางอารยา สาระจันทร์โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายนพคุณ ศรียาโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ พวงมาลัยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางอารีย์ ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านแแม่สากรรมการ
4. นางธิยานันท์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายเรืองฤทธิ์ แสนนวลโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
6. ร.ต.ต.วรวุฒิ นาครุ่งโรงเรียนรับปาปอร์ตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายนพคุณ ศรียาโรงเรียนบ้านแม่แฝกประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ พวงมาลัยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางอารีย์ ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
4. นางธิยานันท์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายเรืองฤทธิ์ แสนนวลโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
6. ร.ต.ต.วรวุฒิ นาครุ่งโรงเรียนรับปาปอร์ตกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตนา กันไชยโรงเรียนร่ำเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ดอนโคกสูงโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ เล็กตั๋วโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
4. นางจันทรา กรสวรรค์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพร ก๋าบุตรโรงเรียนบ้านร่มหลวงประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อรุโณทัยโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นางสาวศศินันท์ กาวินโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายธนวรรษ ดุมคำโรงเรียนบ้านสะลวงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ก๋าบุตรโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
3. นายอนันต์ ใจกล้าโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายธนวรรษ ดุมคำโรงเรียนบ้านสะลวงนอกประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ใจกล้าโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
3. นายไกรวิทชญ์ จอวาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายธนวรรษ ดุมคำโรงเรียนบ้านสะลวงนอกประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ใจกล้าโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
3. นายไกรวิทชญ์ จอวาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุทิน จงจิตรโรงเรียนประชาสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจีรศักดิ์ โตวิทยานันท์โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางประสงค์ บุญแสนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นายชาติชาย สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ แสนคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนันทา มณีโสภณโรงเรียนบ้านป่าตุ้มประธานกรรมการ
2. นายไกรลาส สิงห์สันต์โรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นางวันทยา สุริยาโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
4. นางพัฒนา ซอน๊ะโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางจิราภรณ์ แอบคำโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางโรชินีย์ ใจมุขโรงเรียนบ้านทับเดื่อกรรมการ
3. นางสุภาดา พนมมิตรโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางนวลละออ จุมปามัญโรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราลักษณ์ ขันธสีมาโรงเรียนวัดแม่เลยกรรมการ
3. นายอัครเดช กุณราชาโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี มุ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองปิดประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณี จะหละโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางเกษรินทร์ เป็งจันทร์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายศิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางลลิตภัทร ชนะเวชโรงเรียนบ้านทับเดื่อกรรมการ
3. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอิระณัฏฐ์ อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ธาตุทองโรงเรียนบ้านบวกจั่นกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ อาจหาญโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอิระณัฏฐ์ อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ธาตุทองโรงเรียนบ้านบวกจั่นกรรมการ
3. นางสาววชิราลักษณ์ ขันธสีมาโรงเรียนวัดแม่เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอินทร แก้วป้อมโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ แอบคำโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช กุณราชาโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร เลิศกุลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นายสรายุ โสภาโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรัตนา อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ปันดงเขียวโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ ดวงปันสิงห์โรงเรียนบ้านศรีงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางจิตตานาถ ปลอดสกุลโรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนป่าลานกรรมการ
3. นางขวัญดาว ผะเดิมดีโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรัตนา อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางขวัญดาว ผะเดิมดีโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นางจิตตานาถ ปลอดสกุลโรงเรียนบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางอำพร กวงคำโรงเรียนบ้านแม่เหียะประธานกรรมการ
2. นายโฆษิต ชูชัยโรงเรียนกองแหะกรรมการ
3. นายสุเมธ ศรีวิไลโรงเรียนวัดห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกประธานกรรมการ
2. นายสรายุ โสภาโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
3. นายสุเมธ ศรีวิไลโรงเรียนวัดห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกฤตภัทร อรุณดีโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลประธานกรรมการ
2. นายชุติวัต ทาฤทธิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวพัฒนี สุจารีย์โรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกประธานกรรมการ
2. นายชุติวัต ทาฤทธิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นายกฤตภัทร อรุณดีโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีพูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีพูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีพูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีพูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีพูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีพูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีพูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีพูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายชโยทิต อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีพูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีพูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีพูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีพูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชโยทิต น้ำดอกไม้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรสา ดีพูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนวัดอมลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกฤชเพชร ชัยเพ็ญโรงเรียนบ้านหนองปิดประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นายวีรยุทธ สวังโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
4. นายชายชาญ จอมแปงโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายกฤชเพชร ชัยเพ็ญโรงเรียนบ้านหนองปิดประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นายวีรยุทธ สวังโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
4. นายชายชาญ จอมแปงโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญณภัส ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านหลักปันประธานกรรมการ
2. นายสุธี พรหมปะละโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
4. นายวรวุฒิ พรหมเสนโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ พรหมเสนโรงเรียนบ้านป่าติ้วประธานกรรมการ
2. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางสาวธัญณภัส ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นายสุธี พรหมปะละโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายณภัทชรัญข์ วงศาโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญณภัส ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านหลักปันประธานกรรมการ
2. นายสุธี พรหมปะละโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายวรวุฒิ พรหมเสนโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณภัทชรัญข์ วงศาโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายสุธี พรหมปะละโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายวรวุฒิ พรหมเสนโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุวิมล สุจินพรัหมโรงเรียนบ้านป่าก้างประธานกรรมการ
2. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นางรัตติยา วรกานต์ตระกูลโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นายจิรายุ ต้อตานาโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ บุญฟูโรงเรียนบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นางมารินดา ธรรมชัยโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
3. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางสุวิมล สุจินพรัหมโรงเรียนบ้านป่าก้างกรรมการ
5. นางรัตติยา วรกานต์ตระกูลโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นายจิรายุ ต้อตานาโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธานกรรมการ
2. นายรัตติยา วรกานต์ตระกูลโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นายจิรายุ ต้อตานาโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ บุญฟูโรงเรียนบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นางมารินดา ธรรมชัยโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
3. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางสุวิมล สุจินพรัหมโรงเรียนบ้านป่าก้างกรรมการ
5. นางรัตติยา วรกานต์ตระกูลโรงเรียนแม่โต๋กรรมการ
6. นายจิรายุ ต้อตานาโรงเรียนแม่สากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอนุวัฒน์ อินชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7ประธานกรรมการ
2. นางสาวภรณ์โสภา มหาวงศ์ทองโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนหนองไคร้กรรมการ
4. นางธิดา ธรรมใจโรงเรียนรัปปาปอร์ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบอลอย เลวงดีพงศ์โรงเรียนบ้านปางไฮประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ อินชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
3. นางธิดา ธรรมใจโรงเรียนรัปปาปอร์ตกรรมการ
4. นางสาวภรณ์โสภา มหาวงศ์ทองโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุวัฒน์ อินชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7ประธานกรรมการ
2. นางธิดา ธรรมใจโรงเรียนรัปปาปอร์ตกรรมการ
3. นางสาวภรณ์โสภา มหาวงศ์ทองโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบอลอย เลวงดีพงศ์โรงเรียนปางไฮประธานกรรมการ
2. นางธิดา ธรรมใจโรงเรียนรัปปาปอร์ตกรรมการ
3. นางสาวภรณ์โสภา มหาวงศ์ทองโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมณีศร ขัตินำโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ เลาลีโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ วงศ์เนตร์โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา เจริญกุลโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
5. นางสาวเกษรินทร์ นามแก้วโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษรินทร์ นามแก้วโรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ เลาลีโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ วงศ์เนตร์โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา คงวุฒิโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมณีศร ขัตินำโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ เลาลีโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ วงศ์เนตร์โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา เจริญกุลโรงเรียบ้านแม่ลานคำกรรมการ
5. นางสาวเกษรินทร์ นามแก้วโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษรินทร์ นามแก้วโรงเรียนบ้านบ่่อแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ เลาลีโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ วงศ์เนตร์โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา คงวุฒิโรงเรียนทรายทองราษฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณอาภรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิวา เกษรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวรัตนสุนันท์ สำราญจิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณอาภรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิวา เกษรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวรัตนสุนันท์ สำราญจิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ทิวา เกษรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณอาภรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวรัตนสุนันท์ สำราญจิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณอาภรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิวา เกษรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวรัตนสุนันท์ สำราญจิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณอาภรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิวา เกษรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวรัตนสุนันท์ สำราญจิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณอาภรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิวา เกษรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวรัตนสุนันท์ สำราญจิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธวัช สุภาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนโรงเรียนบ้านแม่แสะกรรมการ
3. นายเทพชัย วิชัยยาโรงเรียนบ้านกิ่วเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายธวัช สุภาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนโรงเรียนบ้านแม่แสะกรรมการ
3. นายเทพชัย วิชัยยาโรงเรียนบ้านกิ่วเสือกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางจารุวรรณ ถาวะระโรงเรียนมูลนิธิมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวจริญญา โยคำโรงเรียนร่ำเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ ขันทะสอนโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ รักพนารามโรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษยามาศ ติยานินโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
3. นางเพชรา บุญธงโรงเรียนบ้านฮ่างกรรมการ
4. นางสาวจิตตานาถ สมศรีโรงเรียนมูลนิธิมหาราช ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางเกษมณี บุญยงโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจลักษณ์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา จันตาบุตรโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7กรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางปราณี จันทวงค์โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณัชชา เตชะวงค์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางณัชกมล นพคุณโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายภคกุล เตชะวังศาโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรภัทร บาลชัยโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นางสกุณา บาลยอโรงเรียนบ้านหนองปลมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวนวรัตน์ วรโชติทรัพย์โรงเรียนทรายทองราษฏร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวนนทวรรณ นามะยอมโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
3. นางนุจรี จอมแปงโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจันจิรา โนคำโรงเรียนบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ อาจหาญโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ บุญมาสร้อยโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
4. นางสาวรณิษพร แคว้นไธสงโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางจุฑาพันธ์ ทองหนักโรงเรียนบ้านหลักปันประธานกรรมการ
2. นางกัญญา เองเคลือบโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางลำดวน มุ่งทำดีโรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
4. นางสาวศิรินทร์ ภูมิมาลาโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งฟ้า ไชยซาววงค์โรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ อูปคำแดงโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
3. นายเจษฎาพร คำตาโรงเรียนบ้านนากู่กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางปรมาภรณ์ รอดสรรเสริญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ อูปคำแดงโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
3. นายเจษฎาพร คำตาโรงเรียนบ้านนากู่กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาพร คำตาโรงเรียนบ้านนากู่กรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางชลาลัย แก้วกิริยาโรงเรียนบ้านศรีงามประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวรรณ ขาวงามโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางชญดา สมวงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางสาวปิยะวดี ยะแก้วโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสันทณี สิทธิพรโรงเรียนบ้านสันกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ จีจูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นายศิวาวุฒิ มงคลวิสุทธิ์โรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นางพิกุล ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอกราช ฉัตรใจคำโรงเรียนบ้านสันปงประธานกรรมการ
2. นางพัชนี ฉัตรใจคำโรงเรียนบ้านแม่เหียะรองประธานกรรมการ
3. นายดำรงเกียรติ คำเกิดโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นายเสน่ห์ หอมสะอาดโรงเรียนวัดสันทรายมูลกรรมการ
5. นายนิวัตร เสริมศิริโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
6. นายสง่า นางแลโรงเรียนบ้านแม่แตกรรมการ
7. นายจงกล จำเริญโรงเรียนรับปาปอร์ตกรรมการ
8. นางเบญจวรรณ บางแก้วโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
9. นายวุฒิชัย ใยบัวโรงเรียนบ้านป่าตุ้มกรรมการ
10. นายสิงห์ทอน ทองคำโฮ้งโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
11. นางดวงเดือน สะดับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
12. นายวชิระ ตุเวโรงเรียนบ้านบวกจั่นกรรมการ
13. นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายปิยพงษ์ เชาว์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านหนองปลามันรองประธานกรรมการ
3. นายศิริยา อินทกาโมทย์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นายสุธน นวลทิมโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
5. นายกานต์นิธิ จอมแปงโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2กรรมการ
6. นายวรชาติ เกษมมาลาโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
7. นายปิยะพงศ์ ปาลีโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
8. นางสาวศิริรัตน์ ปุกจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
9. นายประสงค์ ทองเณอ โรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
10. นายจรูญ อำนาโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
11. นายดำรงศักดิ์ อุ่นทาโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
12. นายภาคภูมิ ยะมะโนโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
13. นายพงษ์พันธ์ สารศรีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจางกรรมการ
14. นางสาววิรัญชนา ติสิลานนท์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทรงยศ หล้าสุขโรงเรียนบ้านพระนอนประธานกรรมการ
2. นายดำรง วงศ์คำจันทร์โรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ วงศ์อ้ายโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
5. นางพิมพ์วรา สดับโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอาราม สาระจันทร์โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ประไพ กุลประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
3. นายสุวิชา กาคำโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสรณ์มนัส บวรกันติวัฒนาโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายอาราม สาระจันทร์โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ประไพ กุลประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
3. นายสุวิชา กาคำโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสรณ์มนัส บวรกันติวัฒนาโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางจุรีย์ ธรรมแงะโรงเรียนบ้านโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นางพัชนี เรือนคำโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ คำจำรูญโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นางคำเพียร โพธิจิตรโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายเกียงไกร จันทร์ชัยชะนะโรงเรียนบ้านแม่แวประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย อูปเงินโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ กุลกิตติโกวิทโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา จรูญโรจนานันท์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางสาวพีรญา สุทธมงคลโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2กรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ พันธุมเสนโรงเรียนบ้านช้างในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุพิน สาลักษณ์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสายใจ โพดกาลงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ โปธาโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางลาวัลย์ คอทองโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุพิน สาลักษณ์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสายใจ โพดกาลงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ โปธาโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางลาวัลย์ คอทองโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาววิภาดา นาระเดชโรงเรียนบ้านต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นางถวิลจิต ชาตะเวทีโรงเรียนบ้านแม่ย่อยกรรมการ
4. นายอริชา ดวงคำโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ดประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร ปัญญาอินทร์โรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
3. นางสาวธัญมน จอมปินโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
4. นางสุปราณี สุทธะโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
5. นางสาวภาวินี สิงคราชโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาดา นาระเดชโรงเรียนบ้านต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นายวรภพ วงษ์จักรโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นายปรีชา คันธะด้วงโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
4. นางสาวปิยรัตน์ สุวรรณ์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางพนมวรรณ จันทร์เลิศโรงเรียนบ้านบวกหมื้อประธานกรรมการ
2. นางณิชชานันท์ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านบวกจั่นกรรมการ
3. นางสาวเกสร วรรณรังษีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
4. นายเอก วิจันทร์ตาโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยา วงค์วรรณ์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกประธานกรรมการ
2. นายวรภพ วงษ์จักร์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสาวฐณิษฐาจิต ณพสิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเกริกเกียรติ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นายเทพชัย วิชัยยาโรงเรียนบ้านกิ่วเสือกรรมการ
3. นางกนกภรณ์ โอภาสสมุทรชัยโรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกริกเกียรติ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นายเทพชัย วิชัยยาโรงเรียนบ้านกิ่วเสือกรรมการ
3. นางกนกภรณ์ โอภาสสมุทรชัยโรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ดวงแสงโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยา วงค์วรรณ์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวมลิวัลย์ ภูเต้านิลโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
3. นายอุเทน กาศศรีนุกโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
4. นายสิรปกรณ์ ตาสุขโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ สุวรรณโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร บุญโตโรงเรียนบ้านแม่ขะปูประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุทธิพร บุญโตโรงเรียนบ้านแม่ขะปูประธานกรรมการ
2. นายมาสพงษ์ ทิพย์ไพร่โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา ใจก่องโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
4. นางสาวทัศนาวลัย สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวชันย์ชนก ใจอ้ายโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาวไอศิกานต์ เดชะโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
4. นายสุทธิพร บุญโตโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางศิรินันท์ สำราญโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุดาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์โรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพกานต์ จอมจันทร์โรงเรียนบ้านผาหมอนกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ดำอำไพโรงเรียนบ้านแม่เหียะประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิรี จิระแปงโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
5. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
6. นายอาทิตย์ วงศ์กิตติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
7. นายจักร์พงษ์ เงาธรรมโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ดำอำไพโรงเรียนบ้านแม่เหียะประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิรี จิระแปงโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
5. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
6. นายอาทิตย์ วงศ์กิตติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
7. นายจักร์พงษ์ เงาธรรมโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ดำอำไพโรงเรียนบ้านแม่เหียะประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ เงาธรรมโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางกานต์สิรี จิระแปงโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนริมใต้กรรมการ
6. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
7. นายอาทิตย์ วงศ์กิตติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ดำอำไพโรงเรียนบ้านแม่เหียะประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิรี จิระแปงโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนริมใต้กรรมการ
5. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
6. นายอาทิตย์ วงศ์กิตติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
7. นายจักรพงษ์ เงาธรรมโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ดำอำไพโรงเรียนบ้านแม่เหียะประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิรี จิระแปงโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนริมใต้กรรมการ
5. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
6. นายอาทิตย์ วงศ์กิตติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
7. นายจักรพงษ์ เงาธรรมโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ดำอำไพโรงเรียนบ้านแม่เหียะประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิรี จิระแปงโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนริมใต้กรรมการ
5. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
6. นายอาทิตย์ วงศ์กิตติโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
7. นายจักรพงษ์ เงาธรรมโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวรวัฒน์ ใจทองคำโรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา เสาร์แก้วโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางมณสิชา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ย่อยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบรรหาญ เพ็ญจันทร์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7ประธานกรรมการ
2. นายดำรัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางมณสิชา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ย่อยกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง ทาสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมถวิล บุญสมโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดประธานกรรมการ
2. นางมาลี อินธิไชยโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
3. นายอภิเชฏ ดุมดกโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมถวิล บุญสมโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดประธานกรรมการ
2. นางสาวนันธ์ภัสสร สุนทรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิเชฏ ดุมดกโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางโสภิดา สิทธิโรงเรียนวัดเปิงเติมประธานกรรมการ
2. นางพิกุล กาวิละพรรณ์โรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นางนนท์ลดา ละไมโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางณชญาดา วงศ์วิชัยโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธานกรรมการ
2. นางวลัย การบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางภคธมล ชวลัยกุลโรงเรียนบ้านพระนอนกรรมการ
4. นางสาวจิตตา บุญสมโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอมร ไชยาส้าวโรงเรียนบ้านช้างในประธานกรรมการ
2. นางวลัย การบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นายทศพล ทิพย์ปิ่นทองโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
4. นางสุปราณี สุทธะโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ อินทราโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิไล เสือเรืองโรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ กาบคำโรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ อินทราโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชญาดา วงศ์วิชัยโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ กาบคำโรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายจำรัส ธิพึงโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ กันโฑโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
3. นางจิรัฏชญาน์ อัจฉวิยะสกุลโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนภาวรรณ เทพสุรินทร์โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจำรัส ธิพึงโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
3. นางจุรีย์ กันโฑโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางลัยวลี ลี้ตระกูลโรงเรียนบ้านทับเดื่อประธานกรรมการ
2. นางมยุรฉัตร ประทิศโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ ปินตาโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลัยวลี ลี้ตระกูลโรงเรียนบ้านทับเดื่อประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ปัญญานะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
3. นางมยุรฉัตร ประทิศโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวสรวงสุดา เจริญวงศ์โรงเรียนบ้านป่่าแป๋วิทยาประธานกรรมการ
2. นางชัญญาภัค แซ่ติงโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นางทวีลักษณ์ ทองอินปันโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางญาษิฒกาญณ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสรวงสุดา เจริญวงศ์โรงเรียนบ้านป่าแป๋วิทยาประธานกรรมการ
2. นางชัญญาภัค แซ่ติงโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นางญาษิฒกาญณ์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเตือนใจ ราชดีโรงเรียนวัดบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายพิสันต์ จันต๊ะพิงค์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางอารี สายหมอกโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอารี สายหมอกโรงเรียนบ้านสันศรีประธานกรรมการ
2. นางสมณัชนี แรกบุรุษโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7กรรมการ
3. นางเตือนใจ ราชดีโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวศิริพร พรสิรินทิพย์โรงเรียนบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นางดลนภา อุปนันท์โรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
3. นางสุวรินทร์ กุนากาโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ทองสุขโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
5. นางสาวมินตะยา เลามาสุวพันธ์โรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุธีมณฑ์ คนมั่นโรงเรียนวัดปางมะกล้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัค ชัยอุปคำโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางบังอร อ่อนทองหลางโรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญกรรมการ
4. นางสาวณิชกานต์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางเอมชานุช ไคร้งามโรงเรียนแจ่งกู่เรืองรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีมาโรงเรียนต้นผึ้งกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ศรีจันตาโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
5. นางทิพวรรณ อินต๊ะปาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางเอมชานุช ไคร้งามโรงเรียนแจ่งกู่เรืองรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีมาโรงเรียนต้นผึ้งกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ศรีจันตาโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
5. นางทิพวรรณ อินต๊ะปาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางเอมชานุช ไคร้งามโรงเรียนแจ่งกู่เรืองรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีมาโรงเรียนต้นผึ้งกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ศรีจันตาโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
5. นางทิพวรรณ อินต๊ะปาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางเอมชานุช ไคร้งามโรงเรียนแจ่งกู่เรืองรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีมาโรงเรียนต้นผึ้งกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ศรีจันตาโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
5. นางทิพวรรณ อินต๊ะปาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัฒนา ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านบวกหมื้อประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ กันธิยะโรงเรียนบ้านป่าตุ้มกรรมการ
3. นางรวิษฎา วงษ์ปันโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวัฒนา ประยูรวงศ์โรงเรียนบวกหมื้อประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ กันธิยะโรงเรียนบ้านป่าตุ้มกรรมการ
3. นางรวิษฎา วงษ์ปันโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัฒนา ประยูรวงศ์โรงเรียนบวกหมื้อประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ กันธิยะโรงเรียนบ้านป่าตุ้มกรรมการ
3. นางรวิษฎา วงษ์ปันโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกัญญา ยี่ดวงโรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร์ จันไชยชนะโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ ปู่หล้าโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกัญญา ยี่ดวงโรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร์ จันไชยชนะโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ ปู่หล้าโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญญรัชย์ บุญลาโรงเรียนบ้านป่าเหมือดประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว มูลเมฆโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
3. นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสารโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฬารัตน์ ปัญโญโรงเรียนบ้านสันกลางประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ นวลเป้าโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ รัตนังโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางทรงศรี วงศ์สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางสาวภัตตินนท์ สายนาคโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฬารัตน์ ปัญโญโรงเรียนบ้านสันกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ รัตนังโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ นวลเป้าโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางทรงศรี วงศ์สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางสาวภัตตินนท์ สายนาคโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฬารัตน์ ปัญโญโรงเรียนบ้านสันกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ รัตนังโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางทรงศรี วงศ์สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ นวลเป้าโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางสาวภัตตินนท์ สายนาคโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฬารัตน์ ปัญโญโรงเรียนบ้านสันกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ รัตนังโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ นวลเป้าโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางทรงศรี วงศ์สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางภัตตินนท์ สายนาคโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิทชัย สุขเพราะนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
3. นายอัศมนต์ สมศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
4. นางอรัญญาณี ยานะสารโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรัตติยากร ปิงมาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิทชัย สุขเพราะนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
3. นายอัศมนต์ สมศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
4. นางอรัญญาณี ยานะสารโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรัตติยากร ปิงมาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิทชัย สุขเพราะนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
3. นายอัศมนต์ สมศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
4. นางอรัญญาณี ยานะสารโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรัตติยากร ปิงมาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิทชัย สุขเพราะนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
3. นายอัศมนต์ สมศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
4. นางอรัญญาณี ยานะสารโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรัตติยากร ปิงมาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิทชัย สุขเพราะนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
3. นายอัศมนต์ สมศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
4. นางอรัญญาณี ยานะสารโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรัตติยากร ปิงมาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิทชัย สุขเพราะนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
3. นายอัศมนต์ สมศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
4. นางอรัญญาณี ยานะสารโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรัตติยากร ปิงมาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิทชัย สุขเพราะนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
3. นายอัศมนต์ สมศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กรรมการ
4. นางอรัญญาณี ยานะสารโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรัตติยากร ปิงมาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปันประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพร วิชาคุณโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรินภา ธงภักดีโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญธิดา สุทธิกุลบุตรโรงเรียนบ้านแม่ตะมานประธานกรรมการ
2. นางสาวทรงศรี จันทร์ตาโรงเรียนแม่สากรรมการ
3. นางจรวย อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวิชาดา บุญชวลิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวแววดาว คำหยาดโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ สำราญบำรุงโรงเรียนหนองปลามันกรรมการ
4. นางสาวยุพิน กาวีโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุวิชาดา บุญชวลิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวแววดาว คำหยาดโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ สำราญบำรุงโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
4. นางสาวยุพิน กาวีโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวิชาดา บุญชวลิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวแววดาว คำหยาดโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ สำราญบำรุงโรงเรียนหนองปลามันกรรมการ
4. นางสาวยุพิน กาวีโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญธิดา สุทธิกุลบุตรโรงเรียนบ้านแม่ตะมานประธานกรรมการ
2. นางสาวทรงศรี จันทร์ตาโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
3. นางจรวย อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประภัสสร บริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์โรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ สุตาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์โรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางประภัสสร บริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ สุตาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์โรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางประภัสสร บริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ สุตาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์โรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางประภัสสร บริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ สุตาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศิริ บุญอำนวยโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นายกันต์พจน์ ปัญญาโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศิริ บุญอำนวยโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นายกันต์พจน์ ปัญญาโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]