สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 13 24 18
2 004 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 20 39 31
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 2 4 3
4 007 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 2 2 2
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 11 13 11
6 008 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 19 29 20
7 009 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 13 31 22
8 013 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 20 36 24
9 018 โรงเรียนบ้านกองแหะ 2 4 3
10 019 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 6 19 9
11 021 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 6 9 6
12 020 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 1 1 1
13 022 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 8 17 14
14 026 โรงเรียนบ้านช้างใน 2 8 4
15 028 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 5 8 5
16 029 โรงเรียนบ้านต้นรุง 12 24 18
17 030 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 5 9 6
18 033 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 23 38 25
19 032 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 3 3 3
20 031 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 10 43 21
21 034 โรงเรียนบ้านนากู่ 4 7 6
22 035 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 48 102 68
23 036 โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 17 14
24 037 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 2 3 3
25 039 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 7 17 11
26 038 โรงเรียนบ้านบวกเปา 10 14 14
27 040 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 13 35 21
28 041 โรงเรียนบ้านปง 7 15 7
29 044 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 3 5 3
30 045 โรงเรียนบ้านปางขุม 9 21 15
31 047 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 5 8 7
32 048 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 6 12 8
33 046 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 13 32 20
34 049 โรงเรียนบ้านปางไฮ 9 15 12
35 043 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 3 7 3
36 050 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 6 23 11
37 051 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 9 19 15
38 052 โรงเรียนบ้านป่าบง 16 22 22
39 053 โรงเรียนบ้านป่าลาน 19 28 25
40 054 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1 3 2
41 055 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 4 9 5
42 060 โรงเรียนบ้านผาหมอน 1 6 2
43 061 โรงเรียนบ้านผึ้ง 9 11 9
44 062 โรงเรียนบ้านพระนอน 6 22 14
45 087 โรงเรียนบ้านริมใต้ 32 49 37
46 086 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 23 43 33
47 088 โรงเรียนบ้านศรีงาม 12 26 19
48 089 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 9 12 12
49 091 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 6 9 7
50 092 โรงเรียนบ้านสันกลาง 19 35 30
51 093 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 25 47 37
52 094 โรงเรียนบ้านสันปง 17 29 18
53 095 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 10 19 16
54 096 โรงเรียนบ้านสันศรี 3 8 4
55 098 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 0 0 0
56 099 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 23 39 31
57 100 โรงเรียนบ้านหนองปิด 36 86 55
58 101 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 5 10 6
59 102 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 10 34 18
60 097 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 55 114 81
61 103 โรงเรียนบ้านหลวง 3 5 3
62 104 โรงเรียนบ้านหลักปัน 21 46 36
63 108 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11 13 13
64 106 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 2 4 3
65 107 โรงเรียนบ้านห้วยบง 6 10 8
66 105 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 11 19 16
67 024 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 40 91 55
68 056 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 11 21 11
69 064 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 22 46 35
70 063 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 2 2 2
71 065 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 2 2 2
72 025 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 30 55 37
73 066 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 10 24 18
74 069 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 16 37 27
75 070 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 11 24 19
76 074 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 45 75 62
77 073 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขา ขุนปั๋ง 0 0 0
78 075 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 20 39 33
79 079 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 32 68 39
80 078 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 7 19 13
81 080 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 27 52 39
82 083 โรงเรียนบ้านแม่สา 18 37 23
83 081 โรงเรียนบ้านแม่เลา 4 10 8
84 085 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 24 47 35
85 071 โรงเรียนบ้านแม่แต 7 21 11
86 076 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 7 19 11
87 077 โรงเรียนบ้านแม่แมม 3 4 4
88 082 โรงเรียนบ้านแม่แว 7 11 8
89 084 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 1 1 1
90 068 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 31 58 44
91 072 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 31 59 44
92 067 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 10 22 16
93 059 โรงเรียนบ้านโปง 2 10 4
94 057 โรงเรียนบ้านโป่ง 9 9 9
95 058 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 16 42 20
96 109 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 11 16 14
97 110 โรงเรียนประดู่วิทยา 6 18 10
98 111 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 11 15 12
99 112 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง 0 0 0
100 113 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 32 55 44
101 115 โรงเรียนพร้าวบูรพา 19 34 28
102 116 โรงเรียนภูดินวิทยา 0 0 0
103 117 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 5 10 5
104 119 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 40 73 58
105 120 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 16 44 18
106 121 โรงเรียนวัดทรายมูล 3 8 3
107 123 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 5 16 9
108 122 โรงเรียนวัดท่าข้าม 12 18 15
109 124 โรงเรียนวัดนาเม็ง 3 6 4
110 125 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 5 6 5
111 126 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 11 30 19
112 128 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 7 9 8
113 127 โรงเรียนวัดปางเติม 9 14 12
114 133 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 25 46 32
115 134 โรงเรียนวัดสันคะยอม 4 6 5
116 135 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 3 16 6
117 136 โรงเรียนวัดหนองออน 3 4 4
118 137 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 3 14 4
119 138 โรงเรียนวัดอมลอง 0 0 0
120 130 โรงเรียนวัดแม่กะ 13 39 19
121 132 โรงเรียนวัดแม่เลย 2 3 3
122 131 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 54 152 84
123 129 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 13 22 18
124 139 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 3 5 5
125 140 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 44 69 61
126 142 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 17 23 18
127 143 โรงเรียนสันทรายหลวง 63 149 85
128 144 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 0 0 0
129 145 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 3 7 5
130 146 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 50 108 71
131 147 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 23 32 28
132 148 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร 0 0 0
133 160 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 13 30 17
134 002 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 18 33 27
135 003 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 7 26 15
136 162 โรงเรียนโฮมสคูล 0 0 0
137 011 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 3 11 4
138 012 โรงเรียนต้นกล้า 6 18 8
139 016 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 8 29 8
140 017 โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ 0 0 0
141 023 โรงเรียนบ้านคุณหมอ 5 11 7
142 042 โรงเรียนบ้านปลาดาว 8 10 9
143 114 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 0
144 141 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 8 16 9
145 149 โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ 0 0 0
146 150 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส 2 6 4
147 151 โรงเรียนอนุบาลต.วรศิลป์ 0 0 0
148 154 โรงเรียนอนุบาลพรชัย 0 0 0
149 155 โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์ 0 0 0
150 156 โรงเรียนอนุบาลวรรณภา 0 0 0
151 157 โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ 0 0 0
152 158 โรงเรียนอนุบาลวีรยา 0 0 0
153 159 โรงเรียนอนุบาลสันทราย 0 0 0
154 161 โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก 0 0 0
155 153 โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงส์ 0 0 0
156 010 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 0 0 0
157 015 โรงเรียนเทียนเล่มน้อย 0 0 0
158 118 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 1 10 1
159 027 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 7 18 10
160 090 โรงเรียนบ้านศาลา 30 75 47
161 152 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 0 0 0
162 163 โรงเรียนอนุบาลแม่แวน 2 6 4
163 014 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 5 8 5
164 164 โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา 6 13 11
รวม 1833 3763 2574
6337

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]