เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
2 นายจิรเมธ ปัญญา ธุรการโรงเรียน กรรมการ
3 นายสุุทธิรัตน์ ชูศรี โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กรรมการ
4 นางนันท์นภัส ทองรักษ์ ธุรการโรงเรียน กรรมการ
5 นายมานพ กัณโท โรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการ
6 นางสาวสุขุมาภรณ์ กิตติวงศากูล โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กรรมการ
7 นางสาวนันทนีย์ จำปาทอง โรงเรียนบ้านสันกลาง กรรมการ
8 นางอารีย์ ยะขัติ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กรรมการ
9 นางจตุพร ปัญจรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำริน รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางเสมอแข อภิรมยานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต2 ประธากรรมนการกลางสาระคณิตศาสตร์
12 นายมานพ กันโฑ ผอ.ร.ร.สันทรายหลวง รองประธานกรรมการกลางสาระคณิตศาสตร์
13 นางสาวนงราม ยาวิชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.เขต 2 กรรมการงกลางและเลขานุการสาระคณิตศาสตร์
14 นายณัฐกร ชัยมงคล ศึกษานิเทศก์ฯ รองประธานกรรมการกลางสาระคณิตศาสตร์
15 นายสมยศ เอื้ือจิตสันติ ครูโรงเรียนบ้านผึ้ง กรรมการกลางสาระคณิตศาสตร์
16 นางทับทอง สินชัยกิจ ครู ร.ร.ร่ำเปิงวิทยา กรรมการกลางสาระคณิตศาสตร์
17 นางสาวกุลรภา เขื่อนเพชร ธุรการโรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18 นายศุภชัย ตั๋นจี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไคร้ รองประธานกรรมการสาระศิลปะ
19 นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย รองประธานกรรมการสาระศิลปะ
20 นายอัทธ์ เกียรติตระกูลเมธา ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการสาระศิลปะ
21 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
22 นายมงคล พุทธัง รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
23 นางมะลิ พงศ์พันธ์ไพบูลย์ ผอ. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง รองประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
24 นางอัจฉรา วรหาญ ครู โรงเรียนบ้านป่าเหมือด กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
25 นางณิชนันทน์ แดงมูล ครู โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
26 นางพนม อินทยงค์ ครู โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
27 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
28 นางสาวดารณี ประยูรวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
29 นายพงษ์ไทย บัววัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิด กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30 นางฌาณิศา เม่นแต้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
31 นายประพันธ์ ทองหนัก ผอ.โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กรรมการกลางสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
32 นายนิวัฒน์ เรือนอินทร์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กรรมการกลางสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
33 นางจันทกานต์ สิทธิราช ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลางสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
34 นางสาวลักขณ์ มณีวระ ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กรรมการกลางสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
35 นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
36 นางศศิวิภา ทาวงศ์ อัตราจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
37 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
38 นางสาวปวีณา ยอดชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการกลางและเลขานุการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
39 นางศศิวิภา ทาวงค์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ สาระการเรียนรู้ปฐมวัย
40 นายมงคล พุทธัง รอง.ผอ.สพป.ชม.เขต 2 ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
41 นางจิตรขวัญ สุวัฒนพล ครู โรงเรียนบ้านหลักปัน กรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
42 นางสาวศศิวิมล มณีวระ ครู โรงเรียนบ้านกองแหะ กรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
43 นางสาวพัชรนันท์ ทรงคำ ครู โรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
44 นางสาวทิวาพร กาจินา ครู โรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
45 นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
46 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
47 นางวิมล หวงสุวรรณาการ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
48 นางสาววาสนา เพลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
49 นางอัมพร มังคละ ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
50 นางกิ่งแก้ว จินาพันธ์ ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
51 นางนวพร สุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านปางไม้แดง กรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
52 นางลัดดา เสนสุวรรณ โรงเรียนบ้านกาดฮาว กรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
53 นางมุกดา แสงเขียว ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
54 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.ร.ร.บ้านแม่โจ้ รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
55 นางอภิสรา โปร่งสุยา ผอ.ร.ร.บ้านสันศรี รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
56 นายจำลอง มหาวงศ์ทอง ผอ.ร.ร.บ้านสันคะยอม รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
57 นางสาวส้มโอ อ่องประกฤติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระสุงคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
59 นางนันท์นภัส ทองรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบวกเปา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
60 นางสาวชนัญชิดา อาษากิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
61 นายสุริยันต์ กองเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านศรีงาม คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
62 นายพงศกร อินทะจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
63 นางสาวจารุวรรณ เวียงเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่โจ้ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
64 นางสาวลลิตา ญี่นาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไคร้ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
65 นางสาวโสภิตา แสงเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
66 นางสาวกัลป์ ณ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปลามัน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
67 นางสาวอัญชลี ปันสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
68 นางสาวจิณห์วรา เตปิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านร่มหลวง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
69 นางเสาวลักษณ์ ศรียาบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกาดฮาว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
70 นางอารีย์ ยะขัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
71 นางสาวธนัฐฐา ตาแสงสา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
72 นายกรวัฒน์ ชื่นเย็น เจ้าหน้าที่ ICT คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
73 นายวิเชียร ใจคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทรายมูล คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
74 นางสาววาสนา เพลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
75 นายอรรถพงศ์ ขันมะลิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่สา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
76 นางอัญชลี อภัย เจ้าหน้าที่ ICT คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
77 นางสาวสุพรรณี บุญทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
78 นายจิรเมธ ปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
79 นายธนาศิต พิมลพรเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหลักปัน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
80 นางสาวพัชรินทร์ ธันยกิตติพัชร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบ้านท่าเกวียน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
81 นายมงคล พุทธัง รอง.ผอ.สพป.ชม.เขต 2 ประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
82 นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางการศึกษาฯ รองประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
83 นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณอาภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
84 นางจันทร์ทิวา เกษร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
85 นางสาวรัตนสุนันท์ สำราญจิตร ครูผู้ช่วย วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ กรรมการตัดสินการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
86 นายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเต้นประกอบเพลง ( เรียนรวม )
87 นายอัศมนต์ สมศรี นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเต้นประกอบเพลง ( เรียนรวม )
88 นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเต้นประกอบเพลง ( เรียนรวม )
89 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่เขต 2 ประธานกรรมการกลางสาระศิลปะ
90 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นางสาวรุ้ง มณีวระ ธุรการ ร.ร.บ้านทับเดื่อ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นางสาวสุธาดาทิพย์ อินต๊ะคำ ธุรการโรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยา) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
93 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
94 นางฟองจันทร์ ใจแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการกลางสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
95 นายกันตวิชญ์ มโนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการกลางสาระวิทยาศาสตร์
96 นางสุวรรณา เมธางสุพัทธน์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเกวียน รองประธานกรรมการกลางสาระวิทยาศาสตร์
97 นายสงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน รองประธานกรรมการกลางสาระวิทยาศาสตร์
98 นางกิตติ์สินี อุปพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการนักบินน้อยสพฐ.
99 นางปิยะนุช เมืองปิง ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการกลางสาระวิทยาศาสตร์
100 นายอภินพ ธนะสาร ครูโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กรรมการกลางสาระวิทยาศาสตร์
101 นางสุดสวาท แบล็คเค็ท ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการกลางสาระวิทยาศาสตร์
102 นางสาวพรศิริ โยศรีคูณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการกลางนักบินน้อยสพฐ.
103 นายสุวิทย์ สายใจอูป ครูโรงเรียนสหกรณ์ดำริ รองประธานกรรมการกลางนักบินน้อยสพฐ.
104 นางเยาวนา พันธุ์แก้ว ครูโรงเรียนวัดปางเติม กรรมการกลางนักบินน้อยสพฐ.
105 นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์ ครูโรงเรียนหนองปลามัน กรรมการกลางนักบินน้อยสพฐ.
106 นางสาวเดือนนวล สมเพาะ ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กรรมการกลางนักบินน้อยสพฐ.
107 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางและเลขานุการสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อยสพฐ.
108 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
109 นายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน รองประธานกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
110 นายเอกราช ฉัตรใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
111 นายปิยะพงศ์ เชาว์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นรุง กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
112 นางพัชนี ฉัตรใจคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่เหียะ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
113 นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการและเลขนุการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
114 นางชลธิชา ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
115 นางสาววิรัญชนา ติสิลานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
116 นายพงษ์พันธ์ สารศรี ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]