งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายราชพฤกษ์    โปธิวงค์
2. เด็กชายวรวิช    ทิพจร
3. เด็กชายณฐกร    ทิพจร
1. นางสาวพรทิพย์    วงคำ
2. นายอิรัณัฏฐ์    อินทร์ศวร
2 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายเมธา    แซ่ย่าง
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    วะตินา
3. เด็กชายโชคชัย    ทิพย์ปิ่นทอง
1. นางนิลุบล    แสงประสิทธิ์
3 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายวีราวัฒน์    แซ่ย่าง
2. เด็กชายไตรภพ    สินลี้
3. เด็กชายจีรวัตร    มะโน
1. นายธนบูลย์    แสงตาหล้า
4 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายอธิป     ลุงติ
2. เด็กชายพรศักดิ์     ลุงคำ
3. เด็กชายหลู่     คิงต๊ะ
1. นางรัชดา    วงค์ศรี
2. นายไพบูลย์    สงศิริ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดง กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายฐิติวัฒน์    สิมะวงค์
2. เด็กชายภูรินทร์    ดารารัตนกิจ
3. เด็กหญิงชนาพร    วงศ์เสือ
1. นางสาวสุธาสินี    ลุงละ
2. นายเสน่ห์ศิลป์    ฟองสา
6 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายบดินทร์    วงค์แปง
2. เด็กชายนนท์    ปั่นต๊ะ
3. เด็กชายสมชาย    ลุงอ่อง
1. นายบรรจง    สุระมิตร
2. นายวรวัฒน์    ใจกองคำ
7 โรงเรียนบ้านห้วยบง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายสันติ    ลุงอาย
2. เด็กชายนรภัทร    แซ่เท้า
3. เด็กชายชาณนต์    กาวิน
1. นายดำรัส    ชัยชนะ
2. นายนิคม    เปียงชัย
8 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายรัชพล    อินต๊ะปัญญา
2. เด็กชายซินบี    นุตุ
3. เด็กชายกฤตวิทย์    สุรักษ์
1. นางสาวศินีนาถ    รติอภิรมย์
2. นายแสวง    พรหมขัติแก้ว
9 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายอภิรักษ์    ชอบวนาไพรสน
2. เด็กชายเขมทัศน์    ดำรงชีวิต
3. เด็กชายภูวดล    สีคำมา
1. นายอภิเชฎ    ดุมดก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................