งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 010
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายกิติภพ    แซ่เฒ่า
2. เด็กชายจาย    ลุงจิ่ง
3. เด็กชายหลู่    นายพงษ์
4. เด็กชายชาลี    ปางนอย
5. เด็กชายอาย    นายสาย
6. เด็กชายทอน    ลุงวี
1. นายกานต์นิธิ    จอมแปง
2. นายประพิน    ปิมสาร
3. นายรัชพล    ลอยมี
2 โรงเรียนบ้านปง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายนิกร    ลุงออ
2. เด็กชายสมศักดิ์    กาหริ่ง
3. เด็กชายหลาวตะวัน    ลุงหย่าง
4. เด็กชายวีรดร    เลาหาง
5. เด็กชายอย่างข่าง    ลุงออ
6. เด็กชายจิระภัทร    จะซา
1. ว่าที่ร้อยตรีจีรศักดิ์    โตวิทยานันท์
3 โรงเรียนวัดแม่กะ กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายวีร์วายุ    เพ็ชรศรี
2. เด็กชายพีช    ลุงมาศ
3. เด็กชายหนุ่ม    ลุงคำ
4. เด็กชายชยานันต์    บุญหล้า
5. เด็กชายเหล็ก    กาหวิ่ง
6. เด็กชายส่วย    ลุงต๊ะ
1. นายณัฐพงษ์    วิริยา
2. นายดวงแก้ว    เล็กปัญญาโรจน์
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายธีรดล    แซ่จาง
2. เด็กชายวรภัทร    โกฏแก้ว
3. เด็กชายปวเรศ    มะโนรินทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    ประชุมชัย
5. เด็กชายพิรุณ    แซ่เฒ่า
6. เด็กชายธนกฤต    มาลี
1. นายชายชาญ    จอมแปง
2. นายอดิศักดิ์    วงศ์วาลย์
5 โรงเรียนบ้านผาหมอน กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายวีระชาติ    แซ่เท้า
2. เด็กชายวุน    -
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แซ่เฒ่า
4. เด็กหญิงการเกด    แซ่เท้า
5. เด็กหญิงฟ้าใส    แซ่ยะ
6. เด็กหญิงรุจีรัตน์    แซ่เฒ่า
1. นางสาวกัลยาจิต    จันทร์มูล
2. นางสาวพิมพกานต์    จอมจันทร์
6 โรงเรียนบ้านพระนอน กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงฟ้า    ลุงทุน
2. เด็กหญิงหมวยแดง    ลุงยาก
3. เด็กหญิงริมธาร    แก้วนิล
4. เด็กหญิงอ่อน    ลุงตี้
5. เด็กหญิงมาลี    -
6. เด็กชายพลศักดิ์    แซ่เฒ่า
1. นายทรงยศ    หล้าสุข
2. นางบัณฑิตา    สาระจันทร์
3. นายเดชณรงค์    จันจรมานิต
7 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายถิรชัย    ใจต๊ะวงค์
2. เด็กชายเบญจรงค์    สิทธิโชคกูลการ
3. เด็กชายณภัทรสรณ์    ศรีนวล
4. เด็กชายพีรพัฒน์    ปัญญาดี
5. เด็กหญิงรัสกร    บุตรเถิ้ม
6. เด็กชายวัฒนา    จำปา
1. นางสาวศิริขวัญ    อูปคำแดง
2. นางสาวศิริพร    สลีอ่อน
3. นางสาวศิริรัตน์    ปุกจันทร์
8 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายวศวัฒน์    มาเยอะ
2. เด็กชายพัชรพล    ตามิ
3. เด็กชายกิตติชัย    อุยแม
4. เด็กชายธันวา    มหาราช
5. เด็กชายกิตติพงศ์    เชอหมื่อ
6. เด็กชายวรชิต    ซือผะ
1. นายอธิชา    ดวงต๋า
2. นายอนุชา    ทุนคำ
3. นายอาทิตย์    ปัญโญ
9 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายเอกชัย    แซ่ลี
2. เด็กชายวิทวัส    สุขประเสริฐ
3. เด็กชายเตวิช    เลาหาง
4. เด็กชายสุริยะกาล    อุดมี
5. เด็กชายยงยุทธ    แซ่โซ้ง
6. เด็กชายกฤตพัฒน์    แซ่ย่าง
1. นายภูริวัชร์    ทำกิน
2. นางสาวลัดดาวัลย์    วงค์ไกรเวท
3. นางสาววนิดา    อุปจันทร์
10 โรงเรียนประดู่วิทยา กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายอู    ปันต๊ะ
2. เด็กชายธีรภัทร    ทะลา
3. เด็กชายธนัชญกร    โกษา
4. เด็กชายอุ้มบุญ    วงศ์กันแก้ว
5. เด็กชายธนกร    ทิศยานะ
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ธรกิจ
1. นางนาถอนงค์    วิริยา
2. นางสาวศิราวรรณ    จอมอูป
3. นายอภิชาติ    พันอัน
11 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ชัยชนะ
2. เด็กหญิงวริศรา    สุวรรณกูล
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    บัวแก้ว
4. เด็กชายกิตติกร    ไชยสิทธิ์
5. เด็กชายกิตติพันธ์    ไชยสิทธิ์
6. เด็กชายบุญยกร    ทองคำ
1. นายภูมิวัฒน์    ไชยประคอง
2. นายสมนึก    ใจคำ
3. นายอนันต์    ชัยชนะ
12 โรงเรียนบ้านศรีงาม กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายไหมไทย    -
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์    ทองเลิศ
3. เด็กหญิงนาสา    ลุงกอ
4. เด็กชายวีรพงษ์    เครือคำ
5. เด็กหญิงธัญชนก    ต๊อนอ
6. เด็กหญิงชนิดา    -
1. นางสาวภารดี    ท้วมค้าว
2. นางสาวสิรินภา    วาณิชโกมล
13 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายนาวิน    จะข่อย
2. เด็กชายวาคิม    ทอง
3. เด็กชายภูมิภักดิ์    ภู่นวล
4. เด็กชายเสฏฐสิทธิ์    ดวงวิชัย
5. เด็กชายธวัชชัย    คำวัง
6. เด็กชายณัฐชัย    ปอแก้ว
1. นายจิรเมธ    ปัญญา
2. นางพิมพ์วรา    สดับ
3. นายอนันต์    ใจกล้า
14 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายจอต๊ะ    ลุงน้อย
2. เด็กชายนที    น้อยอ่อน
3. เด็กชายธวัชวงค์    สัมมาอรรถ
4. เด็กชายปริพัฒน์    สุหริ่ง
5. เด็กชายภัทธดนัย    แซ่จ่าว
6. เด็กชายชนะศักดิ์    ธิดา
1. นายจรูณ    อำนา
2. นางสาวอรพินธ์    ทิพยจักร์
15 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายชนวีร์    กอบเดชกิตติ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    ยินดีธีรชัย
3. เด็กหญิงสกุณา    คีรีศรีไพร
4. เด็กหญิงรัชเกล้า    ณรงค์ศักดิ์สิทธิ์
5. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์    สวรรค์ประทาน
6. เด็กหญิงชไมพร    ปู่ตุ้ย
1. นางสาวจีรันดา    เจริญกุล
2. นางสาวชลธิชา    เจริญกุล
3. นางแสงอรุณ    ยะมะโน
16 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ตะถาขัด
2. เด็กชายมิ่งขวัญ    แสงคำ
3. เด็กชายธงชัย    ลุงเล็ก
4. เด็กชายธนกฤติ    ปรีดี
5. เด็กชายชนาภัทร    หมื่นบุญตัน
6. เด็กชายธีรวัฒน์    ใจคำ
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ    กาวี
2. นางสาวสายสุนีย์    สวัสดี
17 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายชัยพัฒน์    แซ่เฒ่า
2. เด็กชายณัฐพงษ์    แซ่ย้าง
3. เด็กชายณัฐชัย    แซ่เฒ่า
4. เด็กชายนำชัย    แซ่เฒ่า
5. เด็กหญิงจารุณี    ยั่งยืนปิยรัตน์
6. เด็กหญิงศิริวรรณ    ยอดยิ่งหทัยกุล
1. นายปรีชา    สุขเงิน
2. นายเกียรติยศ    ทองทับ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................