งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงโสภิตนภา    ต๋าฝั้น
2. เด็กหญิงกุลสตรี    ขันตี๋
1. นายกฤตวัน    ปูเฟย
2. นางสาวรสสุคนธ์    คำโพธิ์
2 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงณัฐธิกา    ปันติบุ่ง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    อยู่ช้าง
1. นางสาวดรรชนี    นินนาทโยธิน
2. นางสาวโสภา    สามแก้ว
3 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายกฤษติญากรณ์    ธนะสาร
2. เด็กชายพิสิฐพงศ์    กองแก้ว
1. นายพัฒนศักดิ์    ตากองแก้ว
2. นายอภินพ    ธนะสาร
4 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายจีราวัฒน์    แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงพิมพิกา    ขุนนที
1. นายประหยัด    อินต๊ะกัน
2. นายศรีไพร    กุณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................