งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำริน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงอนัญญา    วิทิน
2. เด็กหญิงมอนหลู่    ลุงยี่
3. เด็กหญิงหมวยอู    ลุงอู้
1. นางสาววนิดา    อุปจันทร์
2. นางสาวอภิญญา    ศุภาวิศิษฏ์
2 โรงเรียนบ้านช้างใน กลุ่ม แม่แตง 2 1. นางสาวหมี่ตูน    เชอกอง
2. เด็กหญิงอาแพรว    เยซอ
3. เด็กหญิงคำส่วย    หมี่หอม
1. นางสาวกมลพรรณ    เดือนเพ็ญ
2. นางสาวอุษณีย์    พันธุมเสน
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายรวิชญ    ถนอมบุญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อินถา
3. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ    คันธวี
1. นางสาวปวีณา    ขันธะ
2. นางสาวศิริลักษณ์    สกุลวิทย์
4 โรงเรียนบ้านปางไฮ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงรัตน์ติกาล    พนาอมรชัย
2. เด็กหญิงผกาพรรณ    แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงเจนจิรา    แสงเพชรไพบูรณ์
1. นายชินาธิป    สวนเขื่อน
2. นางอมรรัตน์    คาน
5 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงวีรอร    กากุล
2. เด็กหญิงบัว    จะแก๋
3. เด็กหญิงรักษิตา    แซ่ลี
1. นางสาววารุณี    เพียรประกอบ
2. นางสมศรี    ดวงจันทร์
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงพิชญา    โปธาเจริญ
2. เด็กชายชาย    คำยี่
3. เด็กหญิงสกนธรัตน์    พยัคฆะไชย
1. นายพัฏกร์    ศูนย์จันทร์
2. นางเตือนใจ    สุกใส
7 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายเอกชัย    ช่วยชู
2. เด็กหญิงปรารถนา    ปรีชาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงรัชนีกฤตา    ประเสริฐศรีวงศ์
1. นางศิริวรรณ    คำฝั้น
2. นางสาวสุกัญญา    ศรีนวลใหญ่
8 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงพิม    ลุงปันต๊ะ
2. เด็กหญิงลักขิกา    วังคำสาย
3. เด็กหญิงจิตนารี    เด่นศิริโยธา
1. นางสุพิน    สาลักษณ์
9 โรงเรียนบ้านปางขุม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    แสงดาว
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์    ก่าแฮ
3. เด็กหญิงดากานดา    บุญพิเศษ
1. นายจักรพันธ์    อรุโณทัย
2. นายสิรพล    ปัญญาศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................