งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 103
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงแสงเดือน    จะหมี่
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์    จันเที่ยง
3. เด็กชายเกรียงไกร    มาเยอะ
1. นางสาวสมถวิล    บุญสม
2. นางสาวอังคณา    ยิ่งเจริญ
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. นายอโนชา    ถานา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    รัตน์ติยะ
3. เด็กหญิงแสงดาว    แซ่ย่าง
1. นางสาววิลาสินี    ยะมะโน
2. นางสาวิตตรี    สูรยกานต์กูล
3 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายธนาธร    ถนอมรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงดอกแก้ว    หาญศิริรักษ์
3. เด็กหญิงวาสนา    แซ่เฒ่า
1. นางสาวคนึงนิจ    มณีเชษฐา
2. นางสาวสิรดา    ปัญญาศรี
4 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงเมธาพร    หรีจา
2. เด็กหญิงเกวลี    แสงขิง
3. เด็กหญิงวรรณรดา    จะนะ
1. นางจุฑารัตน์    ณ โมรา
2. นางสาววรนุช    ยิมิสุโท
5 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    เตจ๊ะ
2. เด็กหญิงพิไล    ปอกะ
3. เด็กหญิงสาว    ลุงทุน
1. นางอรวรรณ    ปัฎสาศิลป์
6 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. นางสาวดลฤทัย    คำแดง
2. นางสาวเพ็ญทิพย์    กอบวิชาการ
3. เด็กหญิงชนาภัทร์    ลุงเสาร์
1. นางสาวธัญณภัส    ณ พัทลุง
2. นางสาวหทัยกาณร์    บัวชุม
7 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงภิธัญญา    สุพัตกุล
2. เด็กหญิงจิตตราพร    หาญสินธุ์
3. เด็กหญิงดารารัตน์    ใจมา
1. นายเสวี    จันทขาว
8 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. นางสาวศรัญญา    ปารินต๊ะ
2. นางสาวกุลธิดา    ปราบวิชิต
3. นายฟ้า    ลุงวิ
1. นายชัชชัย    จีรพงษ์อุดม
9 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายทวีทุน    ผาคำ
2. เด็กหญิงมนต์พรรษา    ชมชื่น
3. เด็กหญิงนุจรินทร์    จิตต์เกษม
1. นางสาวพัชราภรณ์    ปัญโนจา
2. นางรุ่งนภา    เมืองอินทร์
10 โรงเรียนบ้านปางขุม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงสิรินทรา    กาตือ
2. เด็กหญิงอรกัญญา    จองหว่า
3. เด็กหญิงกมลพรรณ    ใจดี
1. นายสิรพล    ปัญญาศรี
2. นายสุทธิพงษ์    ไชยวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................