งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    มูลมอญ
1. นางสาวศิรินภา    ธงภักดี
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายธนกฤต    จีราปิยะวัฒน์
1. นางสายพิน    ชัยกิจวรากูล
3 โรงเรียนบ้านแม่แฝก กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงชลธิชา​    จุุมปี
1. นางบุษบา​    อุตะมะ
4 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    ณ น่าน
1. นางสาวเขมจิรา    พ่อนา
5 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายภานุพงษ์    ทัศเกตุ
1. นางมุกดา    แสงเขียว
6 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    วงค์ชัย
1. นางสาวกุลนารี    สนแก้ว
7 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงทิตย์ธวรรณ    วิจิตร
1. นางสาวนวลจันทร์    จันไชยชะนะ
8 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงนงนุช    อินเหลือละ
1. นางสาวแสงดาว    มูลเมฆ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................