งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 108
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำริน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายกฤติพงค์    ปันชัย
2. เด็กชายรณกร    อาโบ
3. เด็กหญิงทิพรดา    ปัญญาทรง
1. พระณัฐกร    ทีปงฺกโร (ลือชัย)
2. นางสาวอภิญญา    ศุภาวิศิษฏ์
2 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายแดง    ลอยเอิง
2. เด็กหญิงหมวยพอง    ยอดเมือง
3. เด็กหญิงดวงฤทัย    เงินแสง
1. นางศิริวรรณ    คำฝั้น
2. นางสาวสุกัญญา    ศรีนวลใหญ่
3 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงพลอยวดี    จองดี
2. เด็กหญิงสมพร    ลุงจาม
3. เด็กหญิงวันตะนา    สุริยา
1. นางกัลยา    เพ็ชร์เม็ด
2. นางชะอ้อน    พรมญาน
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงเอมมี่    จะเร
2. เด็กหญิงวรรณา    บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงฐิติพร    เมธีรัตนาพิพัฒน์
1. นางสาวกาญจนา    ถาแก้ว
2. นางสาวพัชญาภรณ์    ปัญโนจา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................