งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 109
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงผกามาศ    อาจอำนวย
2. เด็กหญิงสุจินดา    นายปาน
3. เด็กหญิงฐาตินา    ภูยาดาว
1. นางสาวทรงศรี    จันทร์ตา
2 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงศิริพร    แซ่ลี้
2. เด็กหญิงไพริน    ลุงออ
3. เด็กหญิงดาวเพ็ญ    ลีเลิศ
1. นางบุษกร    คำปัน
2. นางสาวหทัยกาณร์    บัวชุม
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายชัยพร    คำมั่น
2. เด็กชายนิพนธ์    ออมสิน
3. เด็กชายคำแสง    ลุงวิ
1. นางสาวปวริศา    สุระจิตต์
2. นางสาวอภิญญา    นามเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................