งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 011
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายอัครพล    ปลอดภัย
2. เด็กชายรพีพัฒน์    อินต๊ะ
1. นางพนินทร    มณีวรรณ
2. นางสาวพลอย    ธิการ
2 โรงเรียนวัดท่าข้าม กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายวัน    คำมาด
2. เด็กชายอรรถพล    สมเปิง
1. นายปฏิภาณ    โรจน์รุ่ง
2. นายวีระยุทธ    สวัง
3 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงสุขคนา    ยะแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    บุญเรือง
1. นายกฤติธี    ไชยสาร
2. นางสาวมโนมน    หอมนวล
4 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. นายวลากร    ฟุ่มเฟย
2. นายสุระ    ลุงกอ
1. นายอัศฎา    สิทธิแก้ว
5 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงนาตยา    ปู่ผัด
2. เด็กหญิงลลิตา    แออู่
1. นายดำรงศักดิ์    อุ่นทา
2. นายมาสพงษ์    ทิพย์ไพร่
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. นายจอ    ลุงหยะ
2. นายแสงตะวัน    ลุงยี
1. นายปรีชา    คันธะด้วง
7 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายชัยมงคล    บุญมี
2. เด็กชายธนวัตน์    บุตรหน้อย
1. นายนนธรัชต์    ธงชิว
2. นายวรัฐ    หิรัญวงศ์
8 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายนนท์ทิวา    พึ่งเดช
2. เด็กชายติง    ยอดคำ
1. นางสาวภาวินี    สิงคราช
2. นายสิรปกรณ์    ตาสุข
9 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงณัฐติยาภรณ์    อุปนันต์
2. เด็กหญิงแก้ว    ลุงเสาร์
1. นางสาวทัศนาวลัย    สิงห์แก้ว
2. นายอัฐมาพร    ชาดง
10 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายวัฒนสันต์    ยอดชนซื่อสัตย์
2. เด็กชายรัชพร    หม่อซอ
1. นางสาวกมลพรรณ    ดวงเขตต์
2. นายสิทธิพร    บุญโต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................