งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงอัญชลี    ฤทธิ์เนติกุล
2. เด็กหญิงบุษกร    จะหวู
3. เด็กหญิงปุณิกา    แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงสราวลี    เปี่ยมทอง
5. เด็กหญิงกรกมล    สุวรรณพรรณ
6. เด็กหญิงพิชชาพร    เหมยสุวรรณ
1. นางพรพิมล    สามสาย
2 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายอภิชัย    ลุงต๊ะ
2. เด็กชายอนันต์    ลุงเตี๊ยะ
3. เด็กหญิงปิยะดา    ลุงต๊ะ
4. เด็กหญิงจิตรา    ลุงยอด
5. เด็กหญิงเสี่ยวไก่    แซ่หล่อ
6. เด็กหญิงวันดี    ลุงติ๊บ
1. นางพรพรรณ    ใจก้อน
2. นางพิจักษณ์    ชินรัตนตรัย
3. นายยุทธพงศ์    เจริญศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................