งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 122
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงคำส่า    ลุงซอ
1. นางสาวเมริสา    สุจินดา
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงรวีวรรณ    แสนเมืองมา
1. นางสาวณัฐณิชา    บุญยืน
3 โรงเรียนบ้านแม่แมม กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายอนันตชัย    แสงดาว
1. นายณเรศ    กัณทวีชัย
4 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงกุลสินีท์    คำออน
1. นางสาวกฤษณา    ถาคำ
5 โรงเรียนบ้านกองแหะ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายชุติพงษ์    มูลปานันท์
1. นางสาวศิริพร    ศรีคำเรือง
6 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายวิฑูรย์    ลุงหล้า
1. นางลลิตา    ตั้งอิสราวุฒิกุล
7 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงรภัสสรณ์    ลอยสมุทร
1. นางอำนวยพร    วงศ์อรินทร์
8 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายเสฐวุฒิ    มาเยอะ
1. นางสาวแสงดาว    ถาคำเลิศ
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงกันยกร    อุษา
1. นางสาวสุภาวิณี    อุปละ
10 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงพิชญาวี    วันดี
1. นางสาวฉัตรชนก    วงศ์ใหญ่
11 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายวัทธิกร    จี๋วิ
1. นางชุติมณฑ์    เขื่อนควบ
12 โรงเรียนบ้านบวกเปา กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงพัชรี    วรรณ์ปิน
1. นางวันทนีย์    ธรรมดุลพินิจ
13 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายแสง    พุทธะ
1. นายชาญณวัฒน์    มะโนคำ
14 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงณิช    ลุงทุน
1. นางทิวาทิพย์    เพชรขว้าง
15 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายชายชาย    ปัญญาดี
1. นายอภิวัฒน์    ปันรัตน์
16 โรงเรียนวัดบ้านป้อก กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายปรานต์    ลาวเซิ้น
1. นายสันทัด    ดวงใจ
17 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายเชษฐา    รัตนาวงศ์สุข
1. นางอรนุช    กุณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................