งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดหนองออน กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายปวินท์    ลุงทอง
1. นางสาวอรพิน    ชัยวงศ์
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงชาลิสา    เมฆวงค์
1. นางรัชฏา    พวงศรี
3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงลักษมี    ลุงนก
1. นางภรภัทร    เดชบุรัมย์
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายสราวุฒิ    กองสิน
1. นางสาววิลาสินี    ยะมะโน
5 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงอัจฉรา    สุปะติ
1. นางสาวเจนจิรา    สุขคำ
6 โรงเรียนบ้านปางไฮ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ภูริบริบูรณ์
1. นายวรวุฒิ    เลาว้าง
7 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายนาคิน    ปิ่นทอง
1. นายณรงค์ชัย    อรัญเหม
8 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์    ปะมือ
1. นางสาวประภาศิริ    ปราโมทย์
9 โรงเรียนบ้านต้นรุง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงศุภิสรา    ตามิ
1. นายภูวดลย์    ยากยืน
10 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายปัณณทัต    ใหม่ซ้าย
1. นายพัฒนศักดิ์    ตากองแก้ว
11 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายจิรายุ    จะยี
1. นางเสาวนีย์    ตากูล
12 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    ชัยเงิน
1. นางอัจฉราภรณ์    ย่างไพบูลย์
13 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายภูริพัฒน์    โปธาเจริญ
1. นายวิศรุต    บุญรังษี
14 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายอังคาร    คำหล้า
1. นางสาวกรวิกา    ชมเกษร
15 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงอารยา    ทองสุข
1. นางสาวนิจชิตา    บุญมาวัน
16 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายอนันต์    ส่วย
1. นางพัชรินทร์    บุญธรรม
17 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายศรัณยพงศ์    ชัยชนะ
1. นางสาววัชราภรณ์    กิตติลีมาศักดิ์
18 โรงเรียนวัดปางเติม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายธนากร    ใจสม
1. นางสาวปริศนา    สิงห์ต๊ะ
19 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายทู    ไม่มีชื่อสกุล
1. นายจงกล    จำเริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................