งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงธีรนาฎ    ผายผัน
1. นางสาวณัชชา    เจียมประเสริฐ
2 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายวีรภัทร    พิทยาวิวัฒน์
1. นายอนุชา    ลังกาพยอม
3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายณัฎฐกานต์    สิทธิวิเศษ
1. นางภรภัทร    เดชบุรัมย์
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายยอดธรรม    วิวัฒน์รัตนกุล
1. นางสาวิตตรี    สูรยกานต์กูล
5 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    เกวเป่พอ
1. นายชยานนท์    มะทะ
6 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงปทิตตา    แจ้งแสง
1. นางสาวอภิรตี    ประดู่
7 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายธนโชติ    ตาลี้
1. นางสาวศิริพร    สลีอ่อน
8 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายรุ่งโรจน์    ลุงลู
1. นางปราณี    มีลาภ
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงนิภา    มาเยอะ
1. นายเจริญ    ขันอัศวะ
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายนฤดล    มิ่งขวัญสกุลชัย
1. นางสาวอังคนา    นารัตน์
11 โรงเรียนบ้านบวกเปา กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    พลพระราม
1. นางสนิท    วงค์วิบูลย์
12 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงสุภาพร    มิตรสาธิต
1. นางจิระพร    กิ่งเพชรเสรีชน
13 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายกรรชัย    ลุงซอ
1. นางสาวพรรณพิไล    ใจอินปัน
14 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายหละมิ    หละหมุ่ย
1. นางสาวประภาพรรณ    จันทร์แสนตอ
15 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงศิริพร    เล่าย่าง
1. นายวชิระ    ศรีบุศย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................