งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงชนินาฏ    มะโนวัง
2. เด็กหญิงจีรวรรณ    มูลสม
1. นางทิพย์วรรณ    เกิดปัญญา
2. นางนันทพร    สื่อกระแสร์
2 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    เลาเทาะ
2. เด็กชายชนะชาติ    เอี่ยมมณีรัตนา
1. นายเรวัต    อภิชัย
3 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายชลกรณ์    ส่งแสง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    ปินตา
1. นายชยานนท์    มะทะ
2. นางสาวนวลนิภา    สาทะเขียว
4 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายกิติพศ    ธำรงวิมาน
2. เด็กชายราเชนทธ์    ยอตตา
1. นางรุจินันท์    โสภาพิมพ์
2. นายไพโรจน์    ท้าวแก้ว
5 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายชิตพล    มณีโชติ
2. เด็กชายนนทวัตร    เชื้อลาว
1. นางยุพิน    ดุมดก
6 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายศิรวิทย์    ไมตรีวีรกุล
2. เด็กชายอภิเทพ    อัจนารัตน์
1. นายวชิระ    ศรีบุศย์
2. นางสาวสกาวนภา    แสนใหม่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................