งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 130
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กลุ่ม แม่แตง 2 1. นายเสกสรร    กุลมั่งสุข
2. นายอาทิตย์    ลุงตา
1. นางนฤมล    ทิพย์ปัญญา
2. นางสาวนารีรัตน์    มณีรักษ์
2 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. นายสมศักดิ์    จะเคอ
2. เด็กชายดัสกร    แสนดี
1. นายชยานนท์    มะทะ
2. นางสาวนวลนิภา    สาทะเขียว
3 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายปริญญา    ใจคำ
2. เด็กหญิงดารารัตน์    โนรังษ์
1. นางสุธาสินี    มะทะ
4 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายภัทรนิษฐ์    วงศ์ปัญญา
2. เด็กหญิงธัญรัตน์    วันดี
1. นางสาววัณณิตาร์    กองหิน
5 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงปวีณ์กร    ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงบุษยมาศ    สัตย์ธรรม
1. นางจุรีย์    ธรรมแงะ
2. นายพัฒนศักดิ์    ตากองแก้ว
6 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายสงกรานต์    บัวเทศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุรี
1. นางพรพรรณ์    นัยนา
2. นางเยาวพรรณ    สมควร
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายพีรพงษ์    หนูแสง
2. เด็กหญิงรินแก้ว    บุญมี
1. นางจิระพร    กิ่งเพชรเสรีชน
8 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายก้องภพ    ลุงคำ
2. เด็กชายศุภสันห์    ทรงสวัสดิ์วงศ์
1. นางสาวพรรณพิไล    ใจอินปัน
2. นายอภิวัฒน์    ปันรัตน์
9 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายเขมทัต    ธำรงกาญจนา
2. เด็กชายอิทธิกร    ปู่จ้อย
1. นายวชิระ    ศรีบุศย์
2. นางสาวสกาวนภา    แสนใหม่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................