งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 132
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำริน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายนิติธร    ธงมาค
1. นางสาวเสาวลักษณ์    พะยิ
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายณัฐชัย    สุคำ
1. นางสาวณัฐณิชา    บุญยืน
3 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายสงกรานต์    นันตา
1. นางทิพวรรณ    อินต๊ะปา
4 โรงเรียนบ้านปลาดาว กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงกวินธิดา    ยืนยง
1. นางสาวชนัดดา    อุดมสมเจริญ
5 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายกวินท์    ชมภูเฟย
1. นางสาวศิริพร    สลีอ่อน
6 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายณัฐนันท์    แสนมี่
1. นางบุศยา    พรหมสิทธิ์
7 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายนพดล    แยรูกู
1. นางสาวสุภาวิณี    อุปละ
8 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงพิชชาภา    ศรีกันธา
1. นางเอมชานุช    ไคร้งาม
9 โรงเรียนบ้านโป่ง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายหนุ่ม    คำรน
1. นายโสภณ    ยศวงศ์
10 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายวายุ    -
1. นางสาวสมนึก    ไชยวุฒิ
11 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายศุภกันต์    ดวงปัน
1. นางทิพย์สุพรรณ    ศรีวิชัย
12 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายทรายโมน    ลุงทุน
1. นายจีรศักดิ์    พงษ์ยืน
13 โรงเรียนวัดแม่เลย กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์    ใจเย็น
1. นายพิศิษฐ์    ลีเลิศ
14 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายนรวิชญ์    จะเมือง
1. นายประสงค์    บุญแสน
15 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    ปู่แสง
1. นายเมธี    วรรณวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................