งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 133
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำริน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายเบนจมินทร์    สิศเดช
1. นางสาวสร้อยสุนีย์    ชูรักษา
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายศรันยู    จอมพนาไพร
1. นายอนุกรณ์    เดชธงไชย
3 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายทุน    ลุงอิ่ง
1. นางสายสุนีย์    บุบผชาติกุล
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายพนัสนันท์    จอมนำ
1. นางสาวณัฐณิชา    บุญยืน
5 โรงเรียนวัดท่าข้าม กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงทิตาพร    เพียงใจ
1. นางสาวอัญชุอร    แก้วป้อม
6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายแทนคุณ    สุขา
1. นางสาวนิภาพร    วัฒนาอุดมกูล
7 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายนพณัช    ชื่นสาคร
1. นายบุญเลิศ    หน่อแก้ว
8 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงธัญสุดา    ตามิ
1. นางสาวแสงดาว    ถาคำเลิศ
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงนภาภรณ์    ใจแปง
1. นางวีราภรณ์    กาใจ
10 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายกุลวัฒน์    สายแก้ว
1. นางสาวปุญญิสา    พรมจันทร์
11 โรงเรียนบ้านโป่ง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายธนากานต์    สถานสถิตธ์
1. นายโสภณ    ยศวงศ์
12 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายพีระณัฐ    สุภาพ
1. นางสาวสมนึก    ไชยวุฒิ
13 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายตุลา    บุญเป็ง
1. นายประชัน    ทักขินาราม
14 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ขุนนา
1. นายจีรศักดิ์    พงษ์ยืน
15 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายโรจนินท์    อินตานิ
1. นางสาวนริศรา    ฟองศักดิ์
16 โรงเรียนวัดปางเติม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายจักรพงค์    คำอ้าย
1. นางสาวปริศนา    สิงห์ต๊ะ
17 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายอรุณ    คำโม๊ะ
1. นางพัฒน์นรี    ศรีพายัพ
18 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    สุทธิธรรมมา
1. นายเมธี    วรรณวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................