งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงวิชิดพร    แซ่จ๊าง
1. นางสาวนารีรัตน์    มณีรักษ์
2 โรงเรียนวัดท่าข้าม กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    อินต๊ะ
1. นางสาวอัญชุอร    แก้วป้อม
3 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงนฤมล    ตะลา
1. นางสาวสายพิน    มูลสา
4 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายกริช    บุญแดง
1. นางสาวอภิรตี    ประดู่
5 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายศุภชัย    จะก้วย
1. นางสาวประภาศิริ    ปราโมทย์
6 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    พุ่มจำปา
1. นางสาววิลาวรรณ    วงค์จันทร์
7 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงศิรินทร    แก้วตา
1. นางจุรีย์    ธรรมแงะ
8 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงชุติมา    จะแล
1. นางสาวพนิดา    คงฆะรัตน์
9 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงณุธาภรณ์    ปิยะสาร
1. นางสาวอังคนา    นารัตน์
10 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายสุวสันต์    ปิ่นนาค
1. นางเยาวพรรณ    สมควร
11 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายกิตติพงศ์    พุทธไกรษร
1. นางสาวอรุณี    มาศักดิ์
12 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายมอญชัย    ยอดจอง
1. นางสาวพรรณพิไล    ใจอินปัน
13 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายจักรพงศ์    สุรมิตร
1. นายโยธิน    ว่องไว
14 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายสหฤทธิ์    สามารถกุล
1. นายสราวุฒิ    ตุ้ยมูล
15 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงทิพรดา    จะหละ
1. นายเมธี    วรรณวงค์
16 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายโอปอ       ลุงมี
1. นางสาวจรัสรำไพ    ไชยเรือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................