งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 135
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายเกียรติภูมิ    ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงมณจิราลักษณ์    แก้งทอง
1. นางสาวปวีณา    ขันธะ
2. นางสายพิน    ชัยกิจวรากูล
2 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายแดง    นายหลิ่ง
2. เด็กหญิงกาญจนา    ลุงกู่
1. นางสาวทรงศรี    จันทร์ตา
3 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์    เยอเปียง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    ปะวะ
1. นางสาวจุฬารัตน์    ปัญโญ
2. นางสาวนันทนีย์    จำปาทอง
4 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายธัญวา    ปัญโญใหญ่
2. เด็กหญิงฮันนาห์    จะแสง
1. นางปุณศิกาญจน์    เดชวงศ์ยา
2. นางสาวสุรินุช    สุขแสน
5 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายธีรเดช    ชัยยะ
2. เด็กหญิงธารทิพย์    เกตุสถิตย์
1. นางสาวณภัชชา    เป็งศิริ
2. นางลำดวน    ่โปธา
6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายกิตติธัช    ปัญญารัตน์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา    กรุณาหล่าย
1. นายพฤทธิ์อังกูร    สุพรรณมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาทินี    ดอนป่าน
7 โรงเรียนบ้านศรีงาม กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงกุลนภา    ศิริเจริญ
2. เด็กชายไท    ลุงคิง
1. นางปรานอม    นันทะชัย
2. นางสาวสิรินภา    วาณิชโกมล
8 โรงเรียนบ้านกาดฮาว กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายธนาวัฒน์    คำแสน
2. เด็กหญิงสุวรรณี    ใจซื่อ
1. นางสาววันเพ็ญ    แก้วเมืองมา
9 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายจักรพันธ์    สว่างใส
2. เด็กหญิงจรรยาพร    นายิ
1. นางมุกดา    แสงเขียว
2. นางอัมพร    มังคละ
10 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายชวิศ    คิดเลิศล้ำ
2. เด็กหญิงนิจจารีย์    จันทร์ทิพย์
1. นางสร้อยดา    หาญพยัค
2. นางสาวสุวนันท์    เพชรสุข
11 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    ศรีพล
2. เด็กหญิงชลลดา    แสนเข็ม
1. นายกรกต    ไชยยา
12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงอริสา    หม่อซอ
2. เด็กชายสุรเสกข์    เนาะดู
1. นางญาณิศา    ท้าวอุดม
2. นางดาริกา    ธงทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................