งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 016
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายจิรวงศ์    ลุงจัน
2. นางสาวลินดา    ป้อลุ
1. นายนิรุตติ์    เขตสิทธิ
2. นางสาวลักขณ์    มณีวระ
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    ใจงาม
2. เด็กชายภาณุพงศ์    หงษ์ทรัพย์
1. นางพนินทร    มณีวรรณ
3 โรงเรียนบ้านพระนอน กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายวรินทร    ใจยา
2. เด็กชายโภคิน    ซุนันทา
1. นางสาวดารุณี    คงคาสุจินดา
2. นางสาวอรจิรา    พุทธินาท
4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายธาวิน    จองเซ
2. เด็กชายปฐมพร    ปวนสุวรรณ์
1. นางสาวชันย์ชนก    ใจอ้าย
2. นายวรภพ    วงษ์จักร์
5 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายอานัด    สาเมาะ
2. เด็กชายประธาน    ลุงหนึ่ง
1. นางสาวฉันทิกา    จันทะกี
2. นายณรงค์ฤทธิ์    ไผ่วนากรกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................