งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 162
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงปวีณาพรรณ    หล่อเลาะ
2. เด็กหญิงมยุรี    หลีชัยกุล
3. เด็กหญิงอัมพร    แสนเข็ม
1. นางสาวศิรินทิพย์    แสงคำ
2. นางสกุลกาญจน์    ทองดี
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายจอมแสง    ยอดแสง
2. เด็กชายชาญชัย    ดำริวงษ์
3. เด็กชายอนุชิต    ประทุม
1. นางสาวอภิญญา    นามเมือง
2. นางสาวอรุณี    บุญตันกัน
3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงลลิตา    ขีรี
2. เด็กหญิงเขสรา    เลเซอร์
3. เด็กหญิงหยาดทิพย์    จรรดา
1. นางสาวปิยธิดา    ขจรศักดิ์
2. นางรุ่งนภา    เมืองอินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................