งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 017
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายณัฐพล    เมืองลี
2. เด็กหญิงวรรณภา    ปวนแก้ว
1. นางสาวนนทวรรณ    นามะยอม
2. นางสาวมณฑิรา    หล้าคำแก้ว
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    ปะแส
2. เด็กชายป้อง    จายดู
1. นางพนินทร    มณีวรรณ
2. นางสาวพลอย    ธิการ
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงอัชฌา    พร้อมรักษ์
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ศาลาทิพย์
1. นายดำรงศักดิ์    อุ่นทา
2. นายมาสพงษ์    ทิพย์ไพร่
4 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. นายณัฐพล    รัตพันธ์
2. นายชินภัทร    จี๋วิ
1. นายปรีชา    คันธะด้วง
5 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงณัชชา    ลุงกลำ่
2. เด็กหญิงหมวย    ลุงปั๋ง
1. นางสาวชันย์ชนก    ใจอ้าย
2. นายวรภพ    วงษ์จักร์
6 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    อินทจักร
2. เด็กชายก้องภพ    กันธิยะ
1. นายวินัย    ทรัพย์พร้อม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................