งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 171
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงมณิการ์    แซ่เจ๋า
2. เด็กหญิงสุชานันท์    แสงท้าว
3. เด็กหญิงเยาวภา    แซ่ยะ
1. นางวิภาดา    พรหมศิริ
2. นางอรทัย    พิบูลย์
2 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายภัคพล    สุภาคุณ
2. เด็กชายเจมส์    ลุงคำ
3. เด็กชายฐิติ    ลุงยะ
1. นางประไพศรี    พุฒธิมา
2. นางหทัยกาญจน์    สุดาจันทร์
3 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายอนันต์    ลุงแดง
2. เด็กชายรุ่งภพ    ลุงหม่อง
3. เด็กชายเมือง    ลุงคำใส
1. นายกัลยา    เพ็ชร์เม็ด
2. นางเอื้อมพร    ยิ้มศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................