งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 177
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายภูวดล    ปันสา
2. เด็กชายณัฐวัตร    ตุ้ยมี
3. เด็กหญิงพรรณวลี    วงค์ภูคำ
1. นางปุณศิกาญจน์    เดชวงศ์ยา
2. นางสาวสุรินุช    สุขแสน
2 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงพิชญา    จันน้อย
2. เด็กชายธีระภัทร์    วงค์ตาล
3. เด็กหญิงเมี๊ยะวน    ลุงจั่ง
1. นายทวี    โปธา
2. นางสาวพิชญาภา    ชาวเวียง
3 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายสุพัต    -
2. เด็กชายทูน    วินน
3. เด็กชายรุ่งโรจน์    นันตา
1. นายสุรินทร์    ชัยวุฒิ
2. นางเอื้อมพร    ยิ้มศรี
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงพิตตินันท์    บัวแก้วเกิด
2. เด็กหญิงพนิดา    ปอคำจ้อย
3. เด็กชายวชิรวิทย์    อินตุ้ม
1. นางสาวปวิชญา    คำปัญญา
2. นางสาวปิยธิดา    ขจรศักดิ์
5 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายธีระเดช    ลุงน้อย
2. เด็กชายอ่องหล้า    ลุงใส
3. เด็กชายธนธัส    หมอกเมฆ
1. นางสาวนวรัตน์    วรโชติทรัพย์
2. นางสาวอรนุช    รู้ซื่อ
6 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายไกศิล    พะลึ
2. เด็กชายกิตติภูมิ    เจาะโด
3. เด็กชายยุธวีร์    คุณมโนกิจ
1. นางสาวกมลชนก    สุดเสน่ห์
2. นางสาวกมลพรรณ    ดวงเขตต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................