งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่เลา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ตาดทอง
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา    ขาวผ่อง
3. เด็กหญิงเกศวรินทร์    แสงแก้ว
1. นางนริศรา    ไฝปวง
2. นางสาวมลฤดี    ง่วนหอม
2 โรงเรียนบ้านปางไฮ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายโมง    ป้ายอน
2. เด็กชายคำคอง    ลุงต๊ะ
3. เด็กชายคธา    คำฟู
1. นายชินาธิป    สวนเขื่อน
2. นางอมรรัตน์    คาน
3 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงมัณฑิตา    ยี่ตันศรี
2. เด็กหญิงนิรัชพร    ดงดินดำ
3. เด็กหญิงสุพิชญา    โสภา
1. นางสาวมโนมน    หอมนวล
4 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายนพรัตน์    ชายราม
2. เด็กชายอิทธิมนต์    อุลหัสสา
3. เด็กหญิงพัชราภา    แก้วเกิด
1. นางฐณิฏา    คุณยศยิ่ง
2. นายวัลลภ    ทองสุวรรณ์
5 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    ขันตี
2. เด็กหญิงฟ้าใส    หลีจ๊ะ
3. เด็กหญิงกิติวรา    นาวิก
1. นางนงลักษณ์    ไชยทิพย์
2. นายอภิรักษ์    ปัญญานะ
6 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายอนุสรณ์    สมบรูณ์
2. เด็กหญิงธันยพร    ผิวผ่อง
3. เด็กหญิงกนกพร    ไชยธรรม
1. นางนนท์ลดา    ละไม
2. นางสาวบัวผัน    กิดา
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงมะลิ    จะฟู
2. เด็กหญิงคำผอง    การอยู่
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ลุงแดง
1. นางวลัย    การบูรณ์
2. นางศิริพรรณ    คำเป็ง
8 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายรัฐพงษ์    บุตรต๋า
2. เด็กชายทูนเหย่น    ลุงตาล
3. เด็กชายอิสรา    อินต๊ะ
1. นางสาวดวงฤทัย    โพธิกุล
2. นางสาวสุจินดา    โปร่งสกุล
9 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงณุตตรา    ลาดเด่นพนา
2. เด็กหญิงอรณัส    นลินบูชา
3. เด็กหญิงนันทพร    จะหละ
1. นางลำดวน    มุ่งทำดี
2. นางสุจิรา    อุปนันท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................