งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 181
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงนิภา    ลุงทุน
2. เด็กหญิงกานต์มณี    แดงตันกี
1. นายภราดร    จินา
2 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายปิยะกุล    จรรยาสกุลผล
2. เด็กชายนพดล    ธรรมมณี
1. นางสาวจิราภรณ์    โกมุท
2. นางสาวณณุชชา    มาลาสุริยา
3 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายวรศักดิ์    รัตนดิลกกุล
2. เด็กชายสมชาย    สมบูรณ์
1. นายวิชา    ขัดเรือน
2. นายอัครเดช    กุณราชา
4 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายจายเหน่    ลุงวิ
2. เด็กชายอวยชัย    เซอผะ
1. นางสาวณัฐธยาน์    ดีขำ
2. นางวฤณพร    จอมคีรี
5 โรงเรียนบ้านแม่เลา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายอนันต์    ตะวอเค
2. เด็กชายอภิชาติ    แก่แล
1. นางนริศรา    ไฝปวง
2. นางสาวมลฤดี    ง่วนหอม
6 โรงเรียนวัดทรายมูล กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายชันชัน    -
2. เด็กชายสิริวิชญ์    ทูน
1. นางสาวิตรี    พิมพันธ์ดี
7 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายนันทิพัฒน์    วัดสุข
2. เด็กชายวชิรวิทย์    ทองฤทธ์
1. นางสาวดรรชนี    นินนาทโยธิน
2. นางสาวโสภา    สามแก้ว
8 โรงเรียนบ้านต้นรุง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายบุพกร    สามด้วง
2. เด็กชายรัชตะ    ฐิติบารมีคุณ
1. นายชัชวาล    มณีโสภณ
2. นายประสาน    ศรีวิชัย
9 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายจตุรงค์    ลุงกู่
2. เด็กหญิงลัลนา    กุ่งมา
1. นายกฤษฎาพงษ์    คำฝั้น
2. นางวิไลภรณ์    สุจา
10 โรงเรียนบ้านบวกเปา กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายสุรสิทธิ์    ต๊ะนวน
2. เด็กชายหม่องพ่ะ    นายมน
1. นายจตุรงค์    พวงทอง
2. นายธวัชชัย    ใจคำ
11 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายพรชัย    ลุงหม่า
2. เด็กชายต้น    นันทอง
1. นางถวิลจิต    ชาตะเวที
2. นางสาวเกศนี    วงศ์ฝั้น
12 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายทรงพล    นันตา
2. เด็กชายพานอ่อง    ลุงทุน
1. นางผกากรอง    รักษากิจ
2. นายเฉลิมพล    บงกชกุสุมาลย์
13 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายศิริวัฒน์    มันธิโน
2. เด็กหญิงธนัญชนก    ประดิษฐ์
1. นางสาวนริศรา    ฟองศักดิ์
2. นายโยธิน    ว่องไว
14 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายวิชากร    แสงสว่าง
2. เด็กชายวีรภัทร    ขัดสี
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ    กาวี
2. นางสาวพิมพิไล    ใจแก้ว
15 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงชนาธิป    พนมไพร
2. เด็กชายดนุพัศ    แซ่ย้าง
1. นายณัฐพันธ์    สัตยพานิช
2. นายอลงกต    เรียนยอย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................