งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 184
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายรัตนพล    ปางน้อย
2. เด็กชายแสงเมือง    ศิริ
1. นายภราดร    จินา
2 โรงเรียนวัดแม่กะ กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายเมือง    ลุงหลู่
2. เด็กชายนพวิชญ์    แสนนำพล
1. นายกรวัฒน์    เรืองศักดิ์
3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายเงิน    ลุงแคน
2. เด็กชายหนุ่ม    นามวงษ์
1. นางสาวณัฐธยาน์    ดีขำ
4 โรงเรียนบ้านแม่เลา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายสิทธิเดช    ใจมา
2. เด็กชายวันชัย    พะบอ
1. นางนริศรา    ไฝปวง
2. นางสาวมลฤดี    ง่วนหอม
5 โรงเรียนบ้านปางไฮ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายวีระศักดิ์    แซ่จาง
2. เด็กชายธีรวุฒิ    แซ่ว่าง
1. นายชาติชาย    สะอาดรักธรรม
2. นายสมชาย    นันตา
6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายศุภกร    มามี
2. เด็กชายหล้าอ่อง    ลุงซู่
1. นางกรเกตุ    ฟุ้งวิทยา
7 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายคงกพันธ์    บุญทราย
2. เด็กชายธีรพงษ์    บุญทราย
1. นางสาวดรรชนี    นินนาทโยธิน
2. นางสาวโสภา    สามแก้ว
8 โรงเรียนบ้านต้นรุง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายพงศกร    จะโพ้ะโก่
2. เด็กชายธนันชัย    ปะเหย่
1. นายชัชวาล    มณีโสภณ
2. นายประสาน    ศรีวิชัย
9 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายวีระพงศ์    วงศ์เดือน
2. เด็กชายทักดนัย    หมื่นโฮ้ง
1. นายกฤษฎาพงษ์    คำฝั้น
2. นางวิไลภรณ์    สุจา
10 โรงเรียนบ้านบวกเปา กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายศรัณยู    แก้วคำ
2. เด็กชายภูเบศร์    อวยพร
1. นายจตุรงค์    พวงทอง
2. นายธวัชชัย    ใจคำ
11 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายภานุพงษ์    สุจริต
2. เด็กชายธฤต    แสงบูรณ์
1. นายฤทธิพร    พรวรรณเพชร
12 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายวิชัย    แสงยอย
2. เด็กชายต้าร์    สตาร์
1. นางผกากรอง    รักษากิจ
2. นายเฉลิมพล    บงกชกุสุมาลย์
13 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายพงศธร    มาลัยศิลป์
2. เด็กหญิงปรางทิพย์    อิ่นแก้ว
1. นางสาวนริศรา    ฟองศักดิ์
2. นายโยธิน    ว่องไว
14 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายวัชรวิศว์    ไชยโพธิ์
2. เด็กชายธนกร    แพ่งสุภา
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ    กาวี
2. นางสาวสุภาพร    พรมปั๋น
15 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์    เฒ่าเจริญทรัพย์
2. เด็กชายวัชธนวงศ์    พงษ์วรินทร
1. นายทศพล    ทิพย์ปิ่นทอง
2. นายอลงกต    เรียนยอย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................